اعضای هیأت علمی

ردیف

نام خانوادگی

نام

دانشکده / گروه

رزومه

1

اکبریان

محمود

علوم پایه / زیست شناسی

دریافت فایل رزومه

2

اشراقی

سید سعید

علوم پایه / میکروبیولوژی

 دریافت فایل رزومه

3

بلندیان

غلامحسین

علوم انسانی / مدیریت

 دریافت فایل رزومه

4 کبیر یحیی علوم انسانی / فلسفه  دریافت فایل رزومه
5 صنعتی محمدحسین علوم پایه/زیست شناسی  دریافت فایل رزومه
6 حقیقت لاله علوم انسانی/ فلسفه دریافت روزمه
7 اکبری فتحعلی علوم انسانی/ فلسفه دریافت روزمه

8

توفیقی

محمدعلی

فنی مهندسی / عمران آب

        دریافت فایل رزومه

9

اکبریان

فاطمه

علوم پایه / زیست شناسی

       دریافت فایل رزومه

10

رحمتی

مالک

علوم انسانی/ حقوق

 دریافت فایل رزومه

11

جعفری فشارکی

محمد

فنی مهندسی / معماری

 دریافت فایل رزومه

12

عرب زاده

سمیه

علوم پایه / زیست شناسی

 دریافت فایل رزومه

13

فراهینی

ندا

علوم انسانی / روانشناسی و علوم تربیتی

 دریافت فایل رزومه

14

فضیلت

یوسف

علوم انسانی / علوم قرآن و حدیث

 دریافت فایل رزومه

15

حکمت مهر

محمد مهدی

علوم انسانی/ فلسفه

 دریافت فایل رزومه

16

مفیدی

مهدی

فنی مهندسی / برق

 دریافت فایل رزومه

17

ورعی

حسام

فنی مهندسی / عمران سازه

 دریافت فایل رزومه

18

اکبریان

محمد

فنی مهندسی / عمران آب

 دریافت فایل رزومه

19 خسروی علی علوم پایه/ زیست شناسی دریافت فایل رزومه

20

راستایی

حامده

علوم انسانی / فلسفه اسلامی

 دریافت فایل رزومه

21

محبی

سهامه

علوم پایه / زیست شناسی

 دریافت فایل رزومه

22

محمودی

داود

فنی و مهندسی / کامپیوتر

 دریافت فایل رزومه

23

سلامی

مصباح الدین

فنی مهندسی / صنایع

 دریافت فایل رزومه

24

سید رضا دولابی

عطیه

علوم انسانی / روانشناسی علوم تربیتی

 دریافت فایل رزومه

25 خوشنویسان مریم علوم انسانی/ فلسفه  دریافت فایل رزومه

26

ملک زاده

لیدا

علوم انسانی / روانشناسی

 دریافت فایل رزومه
27 نعمتی فرزاد علوم انسانی/ علوم سیاسی  دریافت فایل رزومه
28 یزدی اقدس       علوم انسانی/ فلسفه در یافت رزومه
29 بیاتی محمدحسین فنی و مهندسی/مکانیک دریافت روزمه
30 صادقی هدی فنی و مهندسی/ معماری دریافت رزومه
31 قانعی زهرا علوم پایه/ زیست شناسی  دریافت روزمه
32 رشیدی پور فاطمه علوم انسانی/ روانشناسی دریافت رزومه
33 مردانی محمدحسین علوم انسانی/ حقوق دریافت رزومه
34 فرشادنیا سارا علوم انسانی/ آموزش زبان انگلیسی دریافت روزمه
35 پویان شیما فنی و مهندسی/ مهندسی برق دریافت رزومه
36 زارع زاده منصوره علوم انسانی/ مدیریت دریافت رزومه
37 جعفریان لیلا فنی و مهندسی/ ریاضی دریافت روزمه
38 نوبخت مسعود فنی و مهندسی /عمران دریافت روزمه