اعضای هیأت علمی

ردیف

نام خانوادگی

نام

دانشکده / گروه

رزومه

1

اکبریان

محمود

علوم پایه / زیست شناسی

دریافت فایل رزومه

2

اشراقی

سید سعید

علوم پایه / میکروبیولوژی

 دریافت فایل رزومه

3

بهشتی

احمد

علوم انسانی / فلسفه

 دریافت فایل رزومه

4

بلندیان

غلامحسین

علوم انسانی / مدیریت

 دریافت فایل رزومه

5 کبیر یحیی علوم انسانی / فلسفه  دریافت فایل رزومه
6 صنعتی محمدحسین علوم پایه/زیست شناسی  دریافت فایل رزومه
7 حقیقت لاله علوم انسانی/ فلسفه دریافت روزمه
8 اکبری فتحعلی علوم انسانی/ فلسفه دریافت روزمه

9

توفیقی

محمدعلی

فنی مهندسی / عمران آب

        دریافت فایل رزومه

10

اکبریان

فاطمه

علوم پایه / زیست شناسی

       دریافت فایل رزومه

11

رحمتی

مالک

علوم انسانی/ حقوق

 دریافت فایل رزومه

12

جعفری فشارکی

محمد

فنی مهندسی / معماری

 دریافت فایل رزومه

13

عرب زاده

سمیه

علوم پایه / زیست شناسی

 دریافت فایل رزومه

14

فراهینی

ندا

علوم انسانی / روانشناسی و علوم تربیتی

 دریافت فایل رزومه

15

فضیلت

یوسف

علوم انسانی / علوم قرآن و حدیث

 دریافت فایل رزومه

16

حکمت مهر

محمد مهدی

علوم انسانی/ فلسفه

 دریافت فایل رزومه

17

مفیدی

مهدی

فنی مهندسی / برق

 دریافت فایل رزومه

18

ورعی

حسام

فنی مهندسی / عمران سازه

 دریافت فایل رزومه

19

اکبریان

محمد

فنی مهندسی / عمران آب

 دریافت فایل رزومه

20 خسروی علی علوم پایه/ زیست شناسی دریافت فایل رزومه

21

راستایی

حامده

علوم انسانی / فلسفه اسلامی

 دریافت فایل رزومه

22

محبی

سهامه

علوم پایه / زیست شناسی

 دریافت فایل رزومه

23

محمودی

داود

فنی و مهندسی / کامپیوتر

 دریافت فایل رزومه

24

سلامی

مصباح الدین

فنی مهندسی / صنایع

 دریافت فایل رزومه

25

سید رضا دولابی

عطیه

علوم انسانی / روانشناسی علوم تربیتی

 دریافت فایل رزومه

26 خوشنویسان مریم علوم انسانی/ فلسفه  دریافت فایل رزومه

27

ملک زاده

لیدا

علوم انسانی / روانشناسی

 دریافت فایل رزومه
28 یزدی اقدس       علوم انسانی/ فلسفه در یافت رزومه