اعضای هیأت علمی

ردیف

نام خانوادگی

نام

دانشکده / گروه

رزومه

1

اکبریان

محمود

علوم پایه / زیست شناسی

دریافت فایل رزومه

2

توفیقی

محمدعلی

فنی مهندسی / عمران آب

        دریافت فایل رزومه

3

اکبریان

فاطمه

علوم پایه / زیست شناسی

       دریافت فایل رزومه

4

رحمتی

مالک

علوم انسانی/ حقوق

 دریافت فایل رزومه

5

جعفری فشارکی

محمد

فنی مهندسی / معماری

 دریافت فایل رزومه

6

عرب زاده

سمیه

علوم پایه / زیست شناسی

 دریافت فایل رزومه

7

فراهینی

ندا

علوم انسانی / روانشناسی و علوم تربیتی

 دریافت فایل رزومه

8

فضیلت

یوسف

علوم انسانی / علوم قرآن و حدیث

 دریافت فایل رزومه

9

حکمت مهر

محمد مهدی

علوم انسانی/ فلسفه

 دریافت فایل رزومه

10

مفیدی

مهدی

فنی مهندسی / برق

 دریافت فایل رزومه

11

ورعی

حسام

فنی مهندسی / عمران سازه

 دریافت فایل رزومه

12

اکبریان

محمد

فنی مهندسی / عمران آب

 دریافت فایل رزومه

13

توحیدی

فاطمه

علوم پایه / زیست شناسی

 دریافت فایل رزومه

14

راستایی

حامده

علوم انسانی / فلسفه اسلامی

 دریافت فایل رزومه

15

محبی

سهامه

علوم پایه / زیست شناسی

 دریافت فایل رزومه

16

اشراقی

سید سعید

علوم پایه / میکروبیولوژی

 دریافت فایل رزومه

17

بهشتی

احمد

علوم انسانی / فلسفه

 دریافت فایل رزومه

18

بلندیان

غلامحسین

علوم انسانی / مدیریت

 دریافت فایل رزومه

19

محمودی

داود

فنی و مهندسی / کامپیوتر

 دریافت فایل رزومه

20

سلامی

مصباح الدین

فنی مهندسی / صنایع

 دریافت فایل رزومه

21

دولابی

عطیه

علوم انسانی / روانشناسی علوم تربیتی

 دریافت فایل رزومه

22

دوستی

معصومه

علوم انسانی / زبان انگلیسی

 دریافت فایل رزومه

23

گروسی

امیر

علوم انسانی/ مدیریت

 دریافت فایل رزومه

24

صارمی

مریم

علوم انسانی / اقتصاد

 دریافت فایل رزومه

25

ملک زاده

لیدا

علوم انسانی / روانشناسی

 دریافت فایل رزومه

26

حصارکی

مهدی

علوم پایه / زیست شناسی سلولی و مولکولی

 دریافت فایل رزومه

27

ابویی

وجیهه

علوم انسانی / مشاوره

 دریافت فایل رزومه

28

راعی

هاجر

علوم انسانی / حقوق بین الملل عمومی

 دریافت فایل رزومه

29

میرزائی

فهیمه

فنی و مهندسی/ معماری

 دریافت فایل رزومه