علی خسروی

  نام و نام خانوادگی: علی خسروی

گروه: علوم پایه / زیست شناسی

سوابق تحصیلی:  

طرح های پژوهشی:

تالیف کتاب:

تالیف مقاله:

همایشها و کنفرانسها:

کارگاه‌ها:

سوابق تدریس: