مدیریت پژوهش و فناوری سیاست گذاری و راهبری پژوهشکده ها

وظایف و اختیارات

 • تنظیم برنامه های پژوهشی در قالب سیاست ها و خط مشی های مصوب
 • تعبیر و تفسیر خط مشی های تعیین شده در مورد تحقیقات و ارائه راهنمایی لازم به واحدهای ذیربط
 • تهیه گزارش های لازم جهت طرح در شورای پژوهشی
 • اظهارنظر در مورد اعتبارات پژوهشی دانشگاه
 • انجام بررسی های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه
 • همکاری  با اعضای هیات علمی در انتشار کتب تالیفی و ترجمه ای 
 • انجام  مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی عملکرد و فعالیتهای پژوهشی سالانه دانشگاه
 • برنامه ریزی و تدوین آیین نامه های مربوط جهت انجام امور پژوهشی مطالعه و بررسی لازم جهت اولویت های پژوهشی دانشگاه و  ارائه گزارش لازم به مسئولین
 • ایجاد هماهنگی های لازم درون بخشی و برون بخشی در امور مربوط به شورای پژوهشی دانشگاه
 • نظارت لازم بر انجام امور محوله به کارشناسان واحد مربوطه
 • انجام سایر امور محول شده از سوی مقام مافوق، در چارچوب وظایف