افتخارات دانشگاه

  • کسب مقام اول باشگاهی بانوان استان تهران در رشته شطرنج(سال 1384)
  • کسب مقام دوم باشگاهی بانوان استان تهران در رشته شطرنج(سال 1384)
  • کسب مقام دوم جشنواره تولدی دیگر(طراحی وب سایت)(سال1386)
  • کسب مقام اول جشنواره ملی ربات ها بخش میکروموس(سال 1386)
  • کسب مقام سوم جشنواره ملی ربات ها بخش تعقیب خط مغناطیسی سال(1386)
  • کسب مقام پنجم جشنوراه ملی ربات ها در بخش آزاد(1386)
  • کسب رتبه دوم مسابقات بتن(سال 1386)
  • کسب رتبه سوم مسابقات بتن(سال 1386) مؤسسه بین المللی بتن(ACI)
  • کسب مقام دوم مسابقات ملی بتن سبک سازه ای در سطح دانشگاه های سراسر کشور(سال 1387)