کاربرگ اطلاعات فرهنگی

کاربرگ اطلاعات فرهنگی

فرم کاربرگ اطلاعات فرهنگی حاوی اطلاعات فرهنگی، هنری، اجتماعی و غیره است و تکیمل آن در حدود 10 دقیقه زمان نیاز دارد.

تکمیل همه ی قسمت های ستاره دار به صورت کامل الزامی می باشد.

نقص در تکمیل فرم باعث عدم تحویل کارت دانشجویی می گردد.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH9J44wbsO1BqufyXUoi5nHF52AbCPKU_Akpi71ilXKYNofA/viewform?usp=sf_link