مدیریت پژوهش های کاربردی

برنامه ریزی و تعیین خط مشی فعالیت های پژوهشی کاربردی

تهیه برنامه اجرایی، آیین نامه ها و دستورالعمل های لازم جهت تشویق، تسهیل و توسعه  روابط پژوهشی دفتر با مراکز صنعتی، اجرایی و تحقیقاتی

برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجام فعالیت های تحقیقاتی مربوط به نیازهای تخصصی مراکز تولیدی، خدماتی و تخصصی دولتی و خصوصی و گسترش فعالیتهای اجرایی مربوط بااستفاده از امکانات و نیروهای تخصصی موجود در دانشگاه

هماهنگ نمودن فعالیت های دانشکده ها، اعضای هیات علمی و دانشجویان در رابطه با پژوهش های مورد نظر مراکز و نظارت بر اجرای قراردادهای منعقده بین دفتر و مراکز

هماهنگی و همکاری بامدیریت پژوهشی دانشگاه  و دانشکده ها

ایجاد بانک اطلاعاتی در دفتر شامل امکانات پرسنلی و تجهیزاتی موجود در دانشگاه و معرفی آنها به مراکز و معرفی طرح های پیشنهادی مراکز به دانشکده ها 

کنترل و پیگیری امور طرح های جاری در دفتر پژوهش های کاربردی در قالب برنامه زمانی هر طرح

تلاش و حرکت در جهت ایجاد مؤسسات تجاری دانشگاهی

ارائه مشاوره در زمینه انجام پایان نامه های دانشجویی و همچنین کاربردی نمودن و تسهیل اجرای طرح های پژوهشی