حسام ورعی

حسام ورعی

فنی و مهندسی- عمران سازه

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی: مهندسی عمران - عمران- دانشگاه یزد

کارشناسی ارشد: مهندسی عمران - سازه- دانشگاه یزد

دکتری: مهندسی عمران - سازه- دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

سوابق پژوهشی:

 

تآلیف کتاب

-کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مهندسی عمران، انتشارات دانشگاه آل طه، 1401

-کاربرد بهینه سازی در مهندسی، انتشارات سیمای دانش، 1394.

ترجمه کتاب:

-روش های مدیریت و کنترل پروژه ،نوشته ژوزف هورویتس، انتشارات علم نوین، 1388.

تألیف مقاله:

-Z. Hoseini, H Varaee, M Rafieizonooz, JH Jay Kim, A New Enhanced Hybrid Grey Wolf Optimizer (GWO) combined with Elephant Herding Optimization (EHO) Algorithm for Engineering Optimization, Journal of Soft Computing in Civil Engineering 6 (4), 1-42, 2022.

-M Rezaie, N Shamskia, H Varaee, M Rafieizonooz, JH Jay Kim, An Applied Study on Integration Edges of Failure and TOPSIS to Educational Environment Safety Assessment: A Case Study, Journal of Soft Computing in Civil Engineering 6 (3), 78-100, 2022.

-F. Noori, H. Varaee, Nonlinear Seismic Response Approximation Of Steel Moment Frames Using Artificial Neural Networks, Jordan Journal of Civil Engineering 16 (1), 2022.

-H Varaee, MR. Ghasemi, An improved chaotic ideal gas molecular movement algorithm for engineering optimization problems, Expert Systems, e12913, 2021.

-H Varaee, A Shishegaran, MR Ghasemi, The life-cycle cost analysis based on probabilistic optimization using a novel algorithm, Journal of Building Engineering 43, 103032, 2021.

-H Varaee, NS Hamzehkolaei, M Safari, A Hybrid Generalized Reduced Gradient-Based Particle Swarm Optimizer for Constrained Engineering Optimization Problems, Journal of Soft Computing in Civil Engineering 5 (2), 86-119, 2021.

-Aydin Shishegaran, Behnam Karami, Elham Safari Danalou, Hesam Varaee, Timon Rabczuk, Computational predictions for estimating the performance of steel panel shear walls under explosive loads, Engineering Computation, 2021.

-Aydin Shishegaran, Hessam Varaee, Timon Rabczuk, Gholamreza Shishegaran, High correlated variables creator machine: Prediction of the compressive strength of concrete, Computers & Structures 247, 106479, 2021.

-A Shishegaran, MR Ghasemi, Hesam Varaee, Performance of a Novel Bent-up Bars System Not Interacting with Concrete, Frontiers of Structural and Civil Engineering, 13 (6), 2019, DOI 10.1007/s11709-019-0552-4.

-MR Ghasemi, Hesam Varaee, Damping Vibration-Based IGMM Optimization Algorithm-Fast and Significant, Soft Computing 23 (2), 451-481, 2019, DOI 10.1007/s00500-017-2804-3.

-MR Ghasemi, Hesam Varaee, Enhanced IGMM optimization algorithm based on vibration for numerical and engineering problems, Engineering with Computers 34 (1), 2018, 91-116, DOI 10.1007/s00366-017-0523-0.

-Hesam Varaee, MR Ghasemi, Engineering optimization based on ideal gas molecular movement algorithm, Engineering with Computers 33 (1), 71-93, 2017, DOI:10.1007/s00366-016-0457-y.

-Hesam Varaee, MR Ghasemi, A fast multi-objective optimization using an efficient ideal gas molecular movement algorithm, Engineering with Computers 33 (3), 477-496 2017, DOI:10.1007/s00366-016-0485-7.

-Hesam Varaee, B Ahmadi-Nedushan, Minimum cost design of concrete slabs using particle swarm optimization with time varying acceleration coefficients, World Appl Sci J 13 (12), 2484-94.

-ناصر شابختی، محمدهادی انفرادی، محمد رضا قاسمی، حسام ورعی، کاربرد میراگر جرمی آلیاژ حافظه دار در کنترل ارتعاشات سکوی دریایی ثابت، فصلنامه علمی پژوهشی دریا فنون، 1398.

-مرضیه حق دوست راد، رامین قیاسی، حسام ورعی، روش های غیر مستقیم عیب یابی سازه ها، هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران، 1400.

-مرضیه حق دوست راد، رامین قیاسی، حسام ورعی، معیارهای سنجش خرابی در سازه ها، هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران، 1400

-سکینه سیدی، حسام ورعی، مروری بر کاربرد میراگرها در کنترل سازه ها، هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، 1400.

-سکینه سیدی، حسام ورعی، نگرشی بر روش های کنترل سازه ها، هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، 1400.

-غزال غلامی حسین آبادی، حسام ورعی، کاهش اثرات مخرب زیست محیطی تولید بتن به همراه بهینه‌سازی دیوارهای حائل بتنی با استفاده از الگوریتم جغرافیای زیستی، هشتمن کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران (ISC)، 1399.

-نیکتا بختیاری، حسام ورعی، نقش کامپوزیت های FRP در بهسازی زیرساخت های آبی و دریایی، هشتمن کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران (ISC)، 1399.

-Mohammad Reza Ghasemi, Hesam Varaee: Modified Ideal Gas Molecular Movement Algorithm based on Quantum Behavior. WCSMO12, 12th World Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization 5 - 9 June 2017, Braunschweig, Germany (Presented).

Mohammad Reza Ghasemi, Ramin Ghiasi, Hesam Varaee: Probability-Based Damage Detection Using Kriging Surrogates and Enhanced Ideal Gas Molecular Movement Algorithm. ICAVMS 2017: International Conference on Acoustics and Vibration of Mechanical Structures, Brisbane, Australia, (Apr 03-04, 2017), Brisbane, Australia; 04/2017 (Presented)

-Mohmmad Reza Ghasemi, Ramin Ghiasi, Hesam Varaee: Probability-based damage detection of structures using surrogate model and enhanced ideal gas molecular movement algorithm. World Congress of Structural and Multidisciplinary Optimisation, 1657-1674 (Presented).

-Mohmmad Reza Ghasemi, Ramin Ghiasi, Hesam Varaee: Probability-Based Damage Detection of Structures Using Model Updating with Enhanced Ideal Gas Molecular Movement Algorithm. Proceedings of the 19th International Conference on Reliability and Structural Safety (ICRSS 2017), London, United Kingdom (Published)

-B. Ahmadi-Nedushan and H. Varaee., “Optimal Design of Reinforced Concrete Retaining Wall using a Swarm Intelligence Technique”, Civil-Comp Press, 2009, Stirlingshire, Scotland (Presented).

-M. A. Barkhordari, M. Foroughi, S. M. Aqaee, H. Varaee., "Introducing a Method to Enhance a Poor Rigid Connection", Tenth International Conference on Computing Structures Technology, 14-17 September 2010, Valencia, Span (Presented).

-H. Varaee, S. Azhdar., "A Comprehensive Study Method for Lifeline System Interaction under Seismic Conditions", 3rd International Conference on Seismic Retrofitting, 20-22 October 2010, Tabriz, Iran (Presented).

-S. Azhdar, H. Varaee., "Modeling Earthquake Impact on Urban Lifeline Systems", 3rd International Conference on Seismic Retrofitting, 20-22 October 2010, Tabriz, Iran (Presented).

-و. خبیری، ع. بهزادی، ح .ورعی ،"مقایسه توزیع فشار هیدرودینامیکی و مقادیر جابجایی تاج سد در بین دو مقطع واقعی و بهینه سد وزنی"، اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگا ه های برق آبی، بهمن 1390، تهران، ایران (ارائه شده).

-ح. ورعی، ب. احمدی ندوشن ،”بهینه‌سازی سدهای بتنی با استفاده از الگوریتم‌های گروه ذرات و ژنتیک“، هشتمین کنـگره بین المـللی مهنـدسی عمـران، 21 تا 23 اردیبهشت 1388، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران (ارائه شده)

-ح. ورعی، ب. احمدی ندوشن ،”بررسی عملکرد توابع جریمه مختلف در بهینه‌سازی مقید سازه‌ها با الگوریتم گروه ذرات“، هشتمین کنـگره بین المـللی مهنـدسی عمـران، 21 تا 23 اردیبهشت 1388، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران (ارائه شده).

-م. باغ‌بهشتی ،ح. ورعی، ر. ملکی، گ. عبید.، "استفاده از شیشه‌های زائد در بتن به‌صورت سنگدانه ریز"، اولین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن، تبریز، آبان 1388 (ارائه شده).

-م. ر. قاسمی، ح. ورعی، " بهینه سازی مبتنی بر عملکرد سازه های بتنی سه بعدی با استفاده از الگوریتم نوین جنبش ملکولی گازهای کامل"، دهمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه شریف، اردیبهشت 1396 (پذیرفته شده).

ح. ورعی، ب. احمدی ندوشن ،”بهینه‌سازی و آنالیز حساسیت دیوارهای حائل بتنی طرهای“، پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد، اردیبهشت 1389 (ارائه شده).

-ح. ورعی، ب. احمدی ندوشن ،”طرح بهینه دالهای بتنی یکطرفه با استفاده از الگوریتم گروه ذرات“، دومین کنفرانس ملی بتن ایران، تهران ،15 مهر 1389 (ارائه شده).

-ب. احمدی ندوشن، ح. ورعی ،”ارائه یک روش عملی و کارا جهت تعیین مقطع بهینه سدهای وزنی“، دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاه های برقابی، تهران، اردیبهشت 1387 (ارائه شده).

-ح. ورعی، ب. احمدی ندوشن ،”مقایسه روش های بهینه سازی کلاسیک و هوشمند در تعیین مقطع بهینه سدهای بتنی وزنی“، چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران، اردیبهشت 1387 (ارائه شده).

-ح.ر. فهیمی راد، ح. ورعی ،."ارائه یک روش کارآمد به منظور احداث استخرهای ذخیره آب کشاورزی" اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب ،29 اردیبهشت 1390، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه (ارائه شده).

-ح .ورعی، س. اژدر.، ”آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های تاریخی“، چهارمین کنفرانس ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار، اراک، ایران ،5 آبان 1390 (ارائه شده).

-س. اژدر، ح. ورعی ،.”تاثیر زمین لرزه بر کودکان“، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، اردیبهشت 1390، سمنان، ایران (ارائه شده).

-م. لباف زاده، ح. ورعی ،”ایجاد و گسترش فضاهای شهری موثر در کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی“، اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریان های حیاتی، خرداد 1390، تهران، ایران (ارائه شده).

-م. لباف زاده، ح .ورعی ،”معرفی روشی به منظور کاهش خسارت در مواجهه با سوانح“، دومین همایش ملی ایمنی ساختمان، 20 آبانماه 1389، تهران، ایران (ارائه شده).

-ح. ورعی،م. لباف زاده ،”پدافند غیرعامل به عنوان راهکاری در کاهش خسارات ناشی از حوادث“، دومین همایش ملی ایمنی ساختمان، 20 آبان ماه 1389، تهران، ایران (ارائه شده).

-س.م. آقایی میبدی، ا. راعی عزآبادی، ح. ورعی ،. ”روشهای رفع نامنظمی در ساختمانهای مصالح بنایی“، دومین همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان ،اردیبهشت 1388 (ارائه شده).

-ا .راعی عزآبادی،ح. ورعی،س.م. آقایی میبدی.، ”آسیب های متداول در ساختمان های مصالح بنایی“، دومین همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان، اردیبهشت 1388 (ارائه شده).

-ح. ورعی، س.م. آقایی میبدی، ا .راعی عزآبادی ،”بررسی راهکارهای موثر در بهسازی لرزهای سازههای مصالح بنایی“، دومین همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بهبهان، اردیبهشت 1388 (ارائه شده).

-م. فروغی، ح. ورعی ،. ”راهکارهای تقویت سیستم های مهاربندی در سازه های نامقاوم موجود“، همایش ملی مقاوم‌سازی ایران ،شهریور 1387 (ارائه شده).

-ح. ورعی، ح. ر. فهیمی راد،. ”ارائه یک روش اقتصادی به منظور احداث استخرهای ذخیره آب تلفیقی با کاربری دومنظوره ذخیره پرورش ماهی“، اولین همایش ملی بحران آب. ۱۳۹۲.

اختراع، طرح:

- مشارکت در طرح پژوهشی "بررسی روش های مقاوم سازی مرکز فرهنگی هنری دانشگاه یزد" به عنوان همکار، 1385 الی 1389 (اتمام یافته).

-طرح حمایت از پایان نامه خانم غزال غلامی (مرکز مطالعات شهرداری تهران)، 1399 (اتمام یافته)

همایش و کارگاه ها:

 آموزش دوره های متعدد نرم افزارهای Etabs و Safe، Matlab

کاربرد بهینه سازی در مهندسی

سوابق تدریس:

-تدریس دروس مختلف رشته های مهندسی عمران و معماری در سطح کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد از سال 1388 در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علم و هنر و موسسه آموزش عالی آل طه.

-طراحی سازه های بتن آرمه 1، طراحی سازه‌های بتن آرمه 2، بهینه سازی، سازه های بتن آرمه پیشرفته، کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران، مکانیک خاک، مصالح ساختمانی، اجرای سازه های بتنی و فلزی، روش های اجرای ساختمان، مدیریت و تشکیلات کارگاهی، عناصر و جزییات ساختمان، ایستایی، اجزا ساختمان و کارگاه، محاسبات نرم

سوابق اجرائی:

- عضو سازمان نظام مهندسی به شماره عضویت 1308-0-3-31 (دارای پروانه اشتغال پایه 1 نظارت و طراحی و اجرا).

-عضو انجمن بتن ایران (ICI) به شماره عضویت 1760-88-9.

-عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان از سال 1395.

-مدیر گروه ارشد سازه و زلزله موسسه آموزش عالی آل طه - پاییز 1396 تاکنون

-معاون پژوهشکده تحقیق و توسعه مهندسی سازه - موسسه آموزش عالی آل طه پاییز 1397 تاکنون

-مدیر دفتر جذب موسسه آموزش عالی آل طه - زمستان 1396 تاکنون

-مدیر کتابخانه موسسه آموزش عالی آل طه - تابستان 1397 تاکنون

-مدیر دفتر امور هیات علمی موسسه آموزش عالی آل طه - پاییز 1397 تاکنون

-معاون فرهنگی و دانشجویی موسسه آموزش عالی آل طه - از تابستان 1399

مهارت‌ها، تجارب و توانایی‌ها:

-آشنایی با نرم افزارهای کاربردی و مهندسیEtabs, Sap2000, Safe, Matlab, Microsoft Office, Auto Desk Land, AutoCad, OpenSees.

-همکاری در مهندسین مشاور زمین ساخت در سال های 1386 تا 1388، (گروه مقاوم سازی).

-عضو هیات مدیره و مدیر گروه سازه مهندسین مشاور نقش بنا از سال 1386 تاکنون.

-کنترل و طراحی بیش از یک میلیون مترمربع از واحدهای مسکونی و تجاری و اداری از سال 1388 تاکنون.

-طراح و ناظر پروژه های متعدد مسکونی و تجاری در حیطه فعالیت های نظام مهندسی از سال 1388 تاکنون.

-مجری چندین پروژه مسکونی در تهران و کرج.