ساختار سازمانی و معاونت ها

ریاست مؤسسه(دکترفاطمه اکبریان)

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی(دکتر محمد اکبریان)

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی(دکتر مهدی مفیدی)

مدیر تحصیلات تکمیلی(دکتر حسام ورعی)

معاونت پژوهشی و فناوری (دکتر فاطمه اکبریان)

معاونت دانشجویی و فرهنگی(دکتر مسعود نوبخت)