ساختار سازمانی و معاونت ها

ریاست مؤسسه(دکترفاطمه اکبریان)

معاونت آموزشی(دکتر محمد اکبریان)

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی(دکتر مهدی مفیدی)

مدیر تحصیلات تکمیلی(دکتر حسام ورعی)

معاونت پژوهشی(دکتر فاطمه اکبریان)

معاونت دانشجویی و فرهنگی(دکتر حسام ورعی)

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی(دکتر محمد اکبریان)