مدیریت ارتباط با صنعت و جامعه

تجاری سازی ایده ها، اختراعات و یافته های پژوهشی

ساماندهی کارآموزی و کارورزی دانشجویان

تعامل با سازمان ها، مراکز صنعتی بیرونی و دریافت نیازها و مشکلات تحقیقات آنان و ارائه راه حل

برگزاری جلسات و نشست مشترک با سازمان ها، نهادها، صنایع و ... در راستای ایجاد ارتباط بیشتر بین دانشگاه و صنعت و زمینه سازی عقد تفاهم نامه

ساماندهی و برنامه ریزی مسابقات و جشنواره های منطقه ای ، ملی و بین المللی در دانشگاه

هدایت اولویت های پژوهشی دستگاه اجرایی و صنایع به گروه های آموزشی دانشگاه

هدایت پیشنهادهای پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه به دستگاههای اجرایی

تایید دانشجویان متقاضی گذراندن دوره کارآموزی در سامانه جایابی کارآموزان

معرفی دانشجویان به مراکز صنعتی جهت انجام پروژه های علمی

معرفی دانشجویان به مراکز صنعتی جهت انجام کارهای تحقیقاتی

تدوین آیین نامه های مربوطه

برنامه ریزی و ایجاد هماهنکی با واحدهای صنعتی جهت بازدیدهای علمی دانشجیوان

مدیریت ارتباط با صنعت و جامعه: دکتر مهدی مفیدی