دفتر نظارت و ارزیابی

وظایف و اختیارات آن به شرح زیر می باشد:

  • تشکیل کمیته نظارت و ارزیابی براساس آئین نامه مصوب جامع مدیریت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
  • تعیین و تصویب اصول، سیاست ها، خط مشی ها وب رنامه های کلی حاکم بر امور نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه اعم از اموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی
  • بررسی و تصویب طرح های کلان مطالعاتی و تحقیقاتی در حیطه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه
  • تصویب ضوابط وآیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مورد نیاز در زمینه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
  • انجام امور مربوط به ارزیابی اعضای هیأت علمی، مدیران و کارمندان دانشگاه زیر نظر ریاست دانشگاه
  • نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و بخش نامه های ابلاغی از سوی مراجع ذیصلاح
  • ارائه پیشنهادات لازم به شورای دانشگاه، هیأت مؤسس و هیأت امناء در جهت ارتقای دانشگاه

در این بخش نظارت و ارزیابی بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:

شاخص های آموزشی: تعداد اعضای هیأت علمی ، اساتید خارجی، تعداد دوره های مشترک با دانشگاه های خارج از کشور و...

شاخص های پژوهش و فناوری: تعداد و اعتبار مقالات ارائه شده، تعداد دانشمندان و دانشجویان پر استناد، تعداد شرکت های فعال در پارک های علم وفناوری، تعداد پژوهشگران پسادکتری فعال و...

شاخص های پشتیبانی: درصد بودجه ی پژوهشی از بودجه کل، نسبت پهنای باند شبکه اینترنت به دانشجویان، ظریفت اختصاص یافته به دانشجویان خارجی

سایر فعالیت های انجام گرفته در دفتر نظارت به شرح زیر است:

  • برگزاری دوره های آموزشی برای کراکنان در جهت افزایش و ارتقای دانش کارکنان دانشگاه
  • ارائه ارزیابی عملکرد حوزه های مختلف از جمله آموزش، مدیران گروههای مختلف
  • تدوین کاربرگ های ارزیابی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی با نظارت ریاست محترم دانشگاه بر اساس معیارهایی مانند شرکت فعال در جلسات، ارائه گزارش های لازم و پاسخگویی به دانشجویان