مدیریت تشکیلات و بهبود روش ها

 

از آنجایی که سازمان ها، بخصوص دانشگاه ها به عنوان سیستم های باز به طور دایم در تعامل با محیط قرار دارند. این تعامل برای دانشگاه ها بسیار مهم و حیاتی می باشد و آن را تحت تأثیر مسایل پیرامون قرار می دهد. از سوی دیگر، محیط فراروی دانشگاه، محیطی متغییر و در حال تحول است به طوری که نیاز به بازنگری در تمامی ابعاد سازمانی از قبیل ساختار، اهداف، مجموعه قوانین و مقررات، سیستم ها و روش های انجام کار، امری اجتناب پذیر است. ضرورت و اهمیت این بازنگری در حدی است که می بایست آن را دائمی تلقی نمود و با شناخت و تجزیه و تحلیل مقتضیات، پارامترهای درونی خود را با آن تطبیق داد و از فرصت های پیش رو به بهترین نحو ممکن استفاده کرد. این مهم در مدیریت تشکیلات و بهبود روشهای دانشگاه با مطالعه، بررسی و طراحی روش های صحیح انجام کار، مهندسی مجدد یا عارضه‌یابی سازمان، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات، دریافت پیشنهادهای سازنده و مفید و بکار بستن آن، ارائه آموزشهای جامع و مدون و به روز به کارکنان همزمان با توجه به کرامت و جایگاه محوری سرمایه های انسانی در توسعه مدیریت اسلامی و استقرار اتوماسیون اداری معنا پیدا می کند.

شرح وظایف مدیریت تشکیلات و بهبود روشها

  • بررسی و پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و اصلاح پست های سازمانی و ارائه جهت تصویب هیأت رئیسه دانشگاه
  • تدوین، تجزیه و تحلیل روشهای انجام کار، مراحل انجام کار، جهت بهینه سازی سیستم اداری و پرسنلی دانشگاه و ارائه به مراجع مربوط
  • تجزیه و  تحلیل و مطالعه مداوم و مستمر بر تشکیلات تفصیلی دانشگاه به منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف میان واحدها و جلوگیری از تداخل و وظایف، تدوین و اصلاح آیین نامه های اداری و پرسنلی جهت بهبود امور با همکاری مدیریت های ذیربط
  • برنامه ریزی نیروی انسانی با همکاری مدیریت امور اداری