مدیریت امور آزمایشگاه و کارگاه ها

  • بازنگری ادورای آئین نامه های مربوط با توجه به پیشنهادها و نیازهای جدید
  • بررسی تقاضای خرید وسایل آزمایشگاهی و اقدام برای تهیه آن ها
  • بررسی نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی اعضای هیات علمی و پیگیری تصویب آن ها در شورای پژوهشی و فراهم سازی امکان اجرای آنها.
  • بررسی برنامه های ساخت تجهیزات آزمایشگاهی ارائه شده به وسیله اعضای هیات علمی، پیگیری تصویب و فراهم سازی امکان اجرای آنها
  • نظارت بر آزمایشگاه های دانشگاه و نحوه استفاده صحیح از وسایل و تجهیزات آزمایشگاه ها
  • اقدام لازم در زمینه تعمیر و نگهداری وسایل آزمایشگاهی
  • نظارت و تجهیز آزمایشگاه های دانشگاه از نظر ایمنی، بهداشت و محیط زیست براساس مصوبات شورای ایمنی دانشگاه
  • انجام امور مربوط به ثبت سفارشات، انجام تشریفات گمرکی بابت ترخیص تجهیزات
  • انجام سایر امور محوله از سوی معاونت پژوهشی و فناوری و ریاست دانشگاه

مدیریت امور آزمایشگاه ها و کارگاه ها: دکتر محمد اکبریان