مدیریت امور آزمایشگاه و کارگاه ها

مدیریت امور آزمایشگاه ها و کارگاه ها: دکتر محمد اکبریان

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکترای عمران-سازه

اطلاعات تماس:(021)44320647 داخلی 306

  • بازنگری ادواری آیین‌نامه‌های مربوط با توجه به پیشنهادها و نیازهای جدید
  •  بررسی تقاضای خرید وسایل آزمایشگاهی اعضای هیات علمی و پیگیری تصویب آن ها در شورای پژوهشی و فراهم سازی امکان اجرای آن ها
  •  بررسی برنامه های ساخت تجهیزات آزمایشگاهی ارائه شده بوسیله اعضای هیات علمی، پیگیری تصویب و فراهم سازی امکان اجرای آن ها
  •  نظارت بر آزمایشگاه های دانشگاه و نحوه استفاده صحیح از وسایل و تجهیزات آزمایشگاه
  •  اقدام لازم در زمینه تعمیر و نگهداری وسایل آزمایشگاهی
  •  نظارت و تجهیز آزمایشگاه های دانشگاه از نظر ایمنی، بهداشت و محیط زیست بر اساس مصوبا ت شورای ایمنی دانشگاه
  •  انجام امور مربوط به ثبت سفارشات، انجام تشریفات گمرکی بابت ترخیص تجهیزات
  •  انجام سایر امور محوله از سوی معاونت پژوهشی و فناوری و ریاست دانشگاه