سرفصل و چارت رشته ها

مهندسی کامپیوتر(مقطع کارشناسی ارشد)
مهندسی کامپیوتر(کارشناسی پیوسته) ورودی 1399
مهندسی کامپیوتر(کارشناسی پیوسته)ورودی 98 به قبل
مهندسی کامپیوتر(کارشناسی ناپیوسته)ورودی 99 به قبل
مهندسی حرفه ای  کامپیوتر(کارشناسی ناپیوسته)ورودی 1400
مهندسی کامپیوتر(کارشناسی پیوسته)ورودی 1400
مهندسی صنایع(کارشناسی پیوسته)ورودی 1400
مهندسی صنایع(کارشناسی پیوسته)ورودی 1398 به قبل
مهندسی صنایع(کارشناسی پیوسته)ورودی 1398و1399
مهندسی صنایع(کارشناسی پیوسته)ورودی 1402 به بعد
مهندسی برق(کارشناسی پیوسته)ورودی 1400
مهندسی برق(کارشناسی پیوسته)ورودی 1399 به قبل
الکترونیک عمومی(کاردانی پیوسته)
علمی- کاربردی مخابرات- ارتباطات داده ها(کاردانی ناپیوسته)
مهندسی اجرائی عمران
مهندسی معماری
علوم مهندسی
زیست شناسی جانوری(کارشناسی پیوسته)
زیست شناسی سلولی و مولکولی(کارشناسی پیوسته)
زیست فناوری(کارشناسی پیوسته)
میکروبیولوژی(کارشناسی پیوسته)
ژنتیک(کارشناسی ارشد)
روانشناسی
علوم تربیتی
مدیریت بازرگانی
مدیریت صنعتی
مشاوره
آموزش زبان(کارشناسی ناپیوسته)
حسابداری(کاردانی)
حسابداری(کارشناسی)