مدیریت امور مالی

شرح وظایف مدیریت امور مالی

 • هدایت و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای اداری و تنظیم برنامه کار ادارات تابعه مدیریت مالی
 • تنظیم و نگهداری دفاتر بانک و ثبت صورت حسابهای واصله از بانک
 • صدور برگه های محاسباتی
 • تنظیم اسناد فوق العاده مزایا و سایر هزینه ها
 • همکاری مستقیم با مدیریت بودجه و تشکیلات جهت هماهنگی امور مربوطه به تدوین بودجه های جاری و عمرانی دانشگاه
 • ایجاد یک سیستم اطلاعاتی مالی جهت کنترل بهتر فعالیت های مالی دانشگاه و دسترسی سریع با این گونه اطلاعات برای ارائه به واحدهای ذیربط و مقامات بالاتر
 • ثبت و نگهداری دفاتر روزنامه کل و معین و کنترل دفاتر معین از طریق دفتر کل
 • تنظیم و نگهداری حسابهای دانشگاه
 • تنظیم حسابهای بانکی مربوط به اعتبارات ارزی
 • نظارت دقیق و تشکیل حسابداری اموال،انبار گردان با کمک تدارکات،مناقصات و مزایده ها
 • کامپیوتری کردن صورت اموال