دفتر تربیت بدنی

یکی از فعالیت های مهم واحد تربیت بدنی شناسایی نخبگان ورزشی از بین دانشجویان و ساماندهی آنها در قالب تیم های ورزشی برای اعزام به مسابقات دانشگاهی داخلی و خارجی است. لذا از دانشجویان علاقه مند و فعال در کلیه رشته های ورزشی دعوت می‌شود با مراجعه به دفتر امور تربیت بدنی دانشگاه و تکمیل فرم شرکت و ارائه مدارک موفقیت های خود در مسابقات ورزشی وارد تیم های ورزشی رحفه ای دانشگاه شوند.

فعالیت های واحد تربیت بدنی:

  • برگزاری اولین انتخابات انجمن تربیت بدنی
  • برگزاری کلاس های تابستانی
  • تشکیل کلاس های فوق برنامه آموزشی
  • فراخوان و دعوت از نخبگان ورزشی
  • معرفی نخبگان ورزشی به فدارسیون مربوطه