کارمندان

 حوزه ریاست 

 مسئول دفتر ریاست 

 خانم ولی یاری 

 101


 

 کارشناس دفتر ریاست 

 خانم دهقانی 

103 

 کارشناس دفتر تاریخ و فلسفه 

 خانم عقیلی نژاد 

 107 

 کارشناس روابط عمومی 

 خانم کوهستانی 

 217 

 حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 

 معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی 

 دکتر مهدی مفیدی 

 202 

 مدیر آموزش 

 دکتر محمد اکبریان 

 

مسئول دفتر آموزش و تحصیلات تکمیلی

خانم کمانکش

502

مدیر تحصیلات تکمیلی

دکتر حسام ورعی

201

کارشناس آموزش/کارگزینی

خانم  شیرازی

206

کارشناس فارغ التحصیلی/ تحصیلات تکمیلی

خانم مرادی

206

حوزه معاونت پژوهشی و فناوری

معاون پژوهشی و فناوری

دکتر فاطمه اکبریان

201

کارشناس پژوهش و فناوری

خانم زنگویی

202

مدیر واحد انفورماتیک

مهندس داود محمودی

304

 

کارشناس واحد انفورماتیک

خانم شمسی

304

کارشناس آزمایشگاه عمران/برق

آقای بهرامچی

308

حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی

معاون فرهنگی و دانشجویی

دکتر حسام ورعی

404

مدیر فرهنگی و دانشجویی

خانم بهرامچی

403

مسئول دفتر معاونت/کارشناس فرهنگی/باشگاه

خانم تورانی

402

حوزه معاونت پشتیبانی و منابع انسانی

معاون پشتیبانی و منابع انسانی

دکتر محمد اکبریان

502

مسئول دفتر معاونت پشتیبانی

خانم کمانکش

502

کارشناس امور اداری

آقای ترابی

503

مدیر امور عمومی

خانم محمدی

419

کارشناس امور مالی

خانم گنجی دوست

-505-506

دانشکده ها

 دانشکده علوم انسانی

دکتر یوسف فضیلت

207

کارشناس دانشکده علوم انسانی

(فلسفه.علوم قرآن.حقوق.حسابداری)

خانم امین صفار

209

کارشناس دانشکده علوم انسانی

(مدیریت صنعتی.مدیریت بازرگانی.آمار.روانشناسی و مشاوره.علوم تربیتی)

خانم امین شرعی

210

 دانشکده فنی و مهندسی

دکتر مهدی مفیدی

201

کارشناس دانشکده فنی و مهندسی

(عمران،معماری)

خانم یوسفی

215

کارشناس دانشکده فنی و مهندسی

(برق.کامپیوتر.صنایع.)

خانم موسویان

216

کارشناس دانشکده علوم پایه

(زیست)

خانم براتی

302

انتظامات

آقای کرمی

106

آبدارخانه

خانم اردلان

508