کارمندان

حوزه ریاست

مسئول دفتر ریاست

خانم کاظمی

۱۰۱

کارشناس دفتر ریاست

خانم دهقانی

۱۰۳

کارشناس دفتر تاریخ و فلسفه

خانم رنجبر

۱۰۷

کارشناس روابط عمومی

خانم کوهستانی

۲۱۷

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

دکتر مهدی مفیدی

     ۲۰۲

مدیر آموزش

دکتر محمد اکبریان

  ۵۰۲

مسئول دفتر آموزش و تحصیلات تکمیلی

خانم فاخری

۵۰۲

مدیر تحصیلات تکمیلی

دکتر حسام ورعی

۴۰۴

کارشناس آموزش/کارگزینی

خانم شیرازی

۲۰۵

کارشناس فارغ التحصیلی/تحصیلات تکمیلی

خانم شیرازی

۲۰۵

حوزه معاونت پژوهشی و فناوری

معاون پژوهشی و فناوری

دکتر فاطمه اکبریان

۲۰۱
کارشناس پژوهش و فناوری

خانم زنگویی 

 ۲۰۲

کارشناس مرکز کارآفرینی و نوآوری خانم امین صفار  ۳۱۰

مدیر واحد انفورماتیک

مهندس داود محمودی

 ۳۰۴

کارشناس واحد انفورماتیک

خانم شمسی

 ۳۰۴
کارشناس آزمایشگاه عمران/ برق

آقای بهرامچی

۲۰۴
کتابخانه خانم  صفری ۳۰۹

حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی

 معاون فرهنگی و دانشجویی

            آقای   ورعی ۴۰۴

 مدیر فرهنگی و دانشجویی   

           خانم بهرامچی 

 

 مسئول دفتر معاونت/کارشناسی فرهنگی             خانم تورانی ۴۰۲
حوزه معاونت پشتیبانی ومنابع انسانی
 معاون پشتیبانی و منابع انسانی

     دکتر محمد اکبریان

 مسئول دفتر معاونت پشتیبانی          خانم فاخری ۵۰۲

 کارشناس امور اداری    

           آقای ترابی ۵۰۳
 مدیر امور عمومی         خانم محمدی ۴۱۹
 کارشناس امور مالی       خانم گنجی دوست ۵۰۶

دانشکده ها

 کارشناس دانشکده علوم انسانی           خانم  امین شرعی ۲۱۰
 کارشناس دانشکده علوم انسانی            خانم صادقی ۲۰۹
 کارشناس دانشکده فنی و مهندسی           خانم خشنودی ۲۱۵
 کارشناس دانشکده فنی و مهندسی            خانم موسویان ۲۱۶
 کارشناس دانشکده علوم پایه             خانم براتی ۳۰۲
 انتظامات     آقای کرمی- خانم حسنی-        خانم چراغی ۱۰۶
 آبدارخانه             خانم اردلان ۵۰۸