معاونت پژوهشی و فناوری

معاون پژوهش و فناوری: خانم دکتر فاطمه اکبریان

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکترای ژنتیک مولکولی

اطلاعات تماس: f.akbarin1@gmail.com ، (۲۰۲)۴۴۳۰۲۰۶۴۷-۰۲۱

 

 • تدوین طرح جامع پژوهشی و هدایت کلیه امور پژوهشی دانشگاه و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های واحدهای تابعه
 • جهت دهی تحقیقات دانشگاهی در راستای اهداف علمی، اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و پزشکی و ...کشور
 • ایجاد هماهنگی برنامه های تحقیقاتی دانشگاه با وزارتخانه ها
 • تهیه، بررسی و پیشنهاد آیین نامه های مختلف پژوهشی و نظارت بر اجرای آن
 • تقویت بنیه مالی دانشگاه از طریق بررسی و اجرای طرح ها و برنامه های تحقیقاتی که از سوی دولت و یا بخش خصوصی پیشنهاد می گردد.
 • تجهیز و توسعه آزمایشگاه های دانشکده ها
 • توسعه روابط بین دانشگاه های داخلی و خارجی برای جلب همکاری آنان در زمینه تحقیقاتی، مبادله دانشجو و استاد، برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی
 • انجام مطالعات وبرنامه ریزی لازم برای ارزیابی فعالیت های پژوهشی
 • هدایت و نظارت برامور مرکز رایانه و اطلاع رسانی، دفتر پژوهش های کاربردی و فناوری، مرکز نشر آثار علمی، مدیریت کتابخانه و مدیریت امور آزمایشگاه ها
 • همکاری با معاونت پژوهشی دانشکده ها برای تامین کتب و مجلات علمی داخلی و خارجی
 • سیاستگذاری برای ایمنی آزمایشگاه ها
 • انجام سایر امور محوله از سوی ریاست دانشگاه 

اهداف:

 • بهبود نظام جامع پژوهشی و فناوری دانشگاه
 • بسترسازی برای افزایش تولیدات علمی دانشگاه
 • ایجاد شرایط مطلوب برای تجاری سازی نتایج پژوهشی و فناوری
 • تجهیز دانشگاه به امکانات زیرساختی و فناوری های نوین
 • افزایش درآمدهای پژوهشی دانشگاه

برنامه های عملیاتی:

 • تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل اجرایی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری
 • فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت بهره گیری بهینه از امکانات، ظرفیتها و توانایی های بالقوه دانشگاه
 • ایجاد و تصویب طرح جامع پژوهشی دانشگاه
 • ابلاغ و اجرای طرح جامع پژوهشی تصویب شده دانشگاه
 • افزایش تعامل میان مراکز پژوهشی و مراکز آموزشی دانشگاه
 • افزایش تعامل میان مراکز پژوهشی و دستگاههای اجرایی برای جذب اعتبارات پژوهشی و فناوری
 • تجمیع و ساماندهی مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها
 • ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده های دانشگاه

مسئول دفتر: خانم مهندس  فاطمه زنگویی