حامده راستایی

نام و نام خانوادگی: حامده راستایی

مرتبه علمی: استادیار

گروه:علوم انسانی- فسلفه اسلامی

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی: سطح 2 و سطح 3 گرایش فلسفه. جامعه الزهرا

کارشناسی ارشد: فلسفه و کلام اسلامی-دانشگاه علامه طباطبایی 

دکتری: فلسفه اسلامی- دانشگاه علامه طباطبایی 

پست دکتری- دانشگاه تهران

 

سوابق پژوهشی:

تألیف مقاله:

-  تحلیل دو مسئله شناخت و مسئولیت در برابر خداوند و «دیگری»: مطالعه تطبیقی بین علامه طباطبایی و لویناس- دوفصلنامه پژوهشهای معرفت شناختی- شهریور 1401

 -علت‌های چهارگانه اثر هنری  با تأکید بر حکمت صدرایی ISC معرفت فلسفی-تابستان 1401

-کرونا و پاسخ به رنج دیگری در پرتو تکلیف گرایی کانت و مسئولیت پذیری نزد لویناس- پژوهشهای فلسفی    بهار 1401

- «جانشینی» نزد لویناس و «جایگزینی» در همدردی: دو رویکرد متفاوت در مواجهه با دیگری-پژوهش های فلسفی کلامی-زمستان 1400

-منابع معرفتی هنرمند در آفرینش محتوای اثر هنری با تکیه بر مبانی صدرایی ISC ذهن- تابستان 1400-شماره 86

- ایده نجات در ابن‌عربی و ارتباط آن با مسئله «دیگری»-ISC -قبسات  سال1400

- «کاربست معرفت شهودی در براهین اصالت وجود صدرایی»- تاریخ فلسفه در اسلام -پاییز 1400

-رویکرد ابن‌عربی در مواجهه با تقابل‌های معرفتی ISC پژوهش‌های فلسفه دین    پاییز و زمستان 98.

- «دیگری از نظرگاه ابن‌عربی»- ISC حکمت و فلسفه پاییز 98

- وحدت در ابن¬عربی و ارتباط آن با مسئله «دیگری» مجله ISC فلسفه دین پاییز 98-شماره 44

- ابن عربی و دیگر شرایع در مقام «دیگری»-ISC شناخت-بهار و تابستان 96-شماره 76

-بررسی تأثیر آراء رواقیان بر مکتب اشراقی سهروردی-مجله ISC حکمت و فلسفه-زمستان 1396-شماره 53

 -سریان علم در موجودات از منظر قرآن و تجلی آن در حکمت متعالیه   مجله ISC سراج منیر - پاییز 94-شماره20

-  آیا سهروردی نورواقی قرن ششم بود؟ مجموعه مقالات سهروردی پژوهی - بهمن 93

- تاثیر سهروردی بر نصیرالدین طوسی در علم خدا به ماسوا-مجله ISC شناخت- پاییز و زمستان 93. شماره 71

- آشنایی با فلاسفه رواقی کتاب ماه فلسفه- بهمن 92. شماره 77

- مکتب رواقی و جهان اسلام-کتاب ماه فلسفه-بهمن 92. شماره 77

-ابن‌عربی، دیگری و سلامت اجتماعی -همایش بین¬المللی ابن عربی، میراث و اهمیت آن در جهان 1401

-ضرورت نگارش کتاب حکمت مشاء جهت تدریس در مقطع کارشناسی هشتمین همایش ملی حکیم سبزواری   1401

-اسلام و گفتگوی بین ادیان: با تکیه بر تفسیر عرفانی آیات 118 و 119 سوره هود و 48 سوره مائده. گفتگوی ادیان و مذاهب؛ همزیستی مسالمت آمیز 1401

-کرونا و پاسخ به رنج دیگری: تکلیف اخلاقی یا مسئولیت فرامکانی همایش بین‌المللی «رهیافت معنویت‌خداسو در مواجهه با کرونا»اردیبهشت 1400

-دولت و سعادت بشری از منظر فارابی؛ درآمدی بر تحقق دولت اسلامی همایش ملی تمدن نوین اسلامی1400

-مبانی فلسفی علامه در تفسیر آیات مرتبط با شرور تکوینی در قرآن همایش ملی علوم انسانی در حکمت‌معاصر با محوریت علامه طباطبایی 1400

-تحلیل پاسخ علامه طباطبایی به مدعایِ شکاکان یونان باستان درباره‌ی اعتبار ادراک. همایش ملی علوم انسانی در حکمت معاصر با محوریت علامه طباطبایی 1400

-فلسفه سینوی و ناسازگاری درونی در باب نفس انسانی و بقای آن.همایش بین‌المللی انسان شناسی در حکمت ابن‌سینا 1400

-مراتب هنرمندان براساس منابع معرفتی هنرمند با تکیه بر مبانی صدرایی ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی 1400

-حکمت متعالیه در گذر زمان: از عزلت گزینی تا دیگر گزینی. «نقش حکمت اسلامی در انقلاب اسلامی»1398

-بررسی نسبت مبادی متافیزیکی اعلامیۀ جهانی حقوق بشر با مبادی متافیزیکی ادیان کنفرانس بین المللی «حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه مقام معظم رهبری» 1398

سوابق تدریس:

کلام اسلامی، کلام جدید، تاریخ فلسفه غرب، تاریخ فلسفه اسلامی، متون فقهی، اصول فقه، منطق، روش تحقیق، فلسفه اسلامی. فلسفه مشاء. عرفان نظری. حکمت اشراق

افتخارات:

-پژوهشگر برتردانشگاه علامه طباطبایی -آذر 95

-دانشجوی برتر دکتریدانشگاه علامه طباطبایی -آذر 95

-دریافت جایزه بنیاد ملی نخبگان -مهرماه 93

-دانشجوی استعداد درخشان-دانشگاه علامه طباطبایی-شهریور 92