دفتر روابط عمومی و وب سایت

با توجه به تنوع فعالیت های روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی آل طه در چند بخش انجام می شود که هر بخش نیز دارای زیربخش های متعددی به شرح ذیل است:

 • اطلاع رسانی
 • تبلیغات و انتشارات
 • ارتباطات
 • ارتباطات درون سازمانی
 • ارتباطات برون سازمانی
 • ارتباطات رسانه ای
 • ارتباط با مخاطبان و تکریم ارباب رجوع
 • ارتباط با اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • روابط عمومی الکترونیک
 • نظارت، برنامه ریزی و ارزیابی
 • مستندسازی
 • توانمندسازی
 • پژوهش و افکار سنجی
 • یکپارچه سازی و بهره برداری از المان های هویت بصری و سازمانی
 • وضعیت تجهیزات و منابع انسانی روابط عمومی
 • لوازم و تجهیزات روابط عمومی
 • وضعیت منایع انسانی و ساختار اداری و روابط عمومی