مدیریت فرهنگی

فعالیت های دانشجویی در زمینه های علمی و فرهنگی یکی از مشخصه های بارز دانشگاه آل طه از بدو تأسیس بوده که در طول زمان گسترده تر و متنوع تر نیز شده است. مدیریت فرهنگی دانشگاه بر اساس سیاست های کلان فرهنگی دانشگاه  و بهره گیری از نیروهای مستعد دانشگاهی متولی مدیریت فعالیت های فرهنگی در سطح اساتید، کارکنان و دانشجویان و اعمال نظارت و حمایت های لازم می‌باشد.

از جمله فعالیت های زیر مجموعه این معاونت می توان به کانون های فرهنگی، هنری، انجمن های علمی دانشجویی، تشکل های اسلامی، نشریات دانشجویی، آموزش های فوق برنامه، برگزاری نمایشگاه های فرهنگی و هنری، مسابقات و جشنواره های فرهنگی، هنری و اجتماعی و اردوها و بازدیدهای علمی اشاره نمود.

چشم انداز

معاونت فرهنگی و دانشجویی مؤسسه آموزش عالی در پی ایجاد زیرساخت های سلامت جسمی، روانی و اعتقادی دانشجویان و کارکنان و اعضاء هیأت علمی مؤسسه و ارائه خدمات مختلف رفاهی، مشاوره ای و فرهنگی حداکثری است لذا در این افق دانشجویان و دانش آموختگان مؤسسه افرادی متخصص و متعهد هستند که به واسطه تحصیل در محیط فرهنگی علاوه بر دارا بودن توانمندی های دانشی و مهارتی،متعهد به اصول و ارزش های اخلاقی و اسلامی نیز می باشد.