مدیریت امور عمومی

 

شرح وظایف مدیریت امور عمومی دانشگاه

  • تأمین فضا و تدارک تجهیزات و امکانات و وسایل اداری جهت ارائه خدمات
  • انجام اقدامات لازم برای تأمین نظافت و سالم سازی محل کار و تأمین بهداشت محیط مناسب برای ارائه خدمات
  • تأمین وسایل ارتباطی و مخابراتی مورد نیاز در جهت تسهیل انجام ارائه خدمات
  • تأمین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان
  • برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی
  • برنامه ریزی و ارائه طرحهای مربوط به کنترل و کاهش هزینه های غیرضروری