مرکز کارآفرینی

  • ارتقاء شناخت جامعه دانشگاهی و به ویژه دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی نسبت به کارآفرینی
  • ترویج و ارتقاء روحیه و فرهنگ کارآفرینی و تلاش در جامعه دانشگاهی
  • ترغیب و جذب جامعه دانشگاهی به دوره های آموزش کارآفرینی
  • گسترش تحقیقات تفصیلی در خصوص کارآفرینان، پروژه های کارآفرینی، محیط و فضای کارآفرینان و سایر زمینه های مرتبط با توجه به شرایط و مقتضیات ایران
  • آگاه سازی جامعه دانشگاهی در مورد کارآفرینان و نقش آنان در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال و رفاه
  • شناخت، تربیت و پرورش دانشجویان کارآفرین
  • انتقال دانش و دستاوردهای تحقیقاتی مرتبط با کارآفرینی از خارج به داخل کشور
  • بستر سازی و حمایت های مالی، اطلاعاتی ومشاوره های لازم در جهت راه اندازی فعالیتهای کارآفرینی دانشجویان
  • ارائه آموزش های کارآفرینی درقالب سمینارها،کارگاه ها دروس انتخابی و ایجاد رشته کارآفرینی
  • برنامه ریزی، تدوین و تأمین محتوا و ابزارها و امکانات آموزشی کارآفرینی در دانشگاه