دفتر طرح و برنامه

دفتر طرح و برنامه  یکی از دفاتر حوزه ریاست دانشگاه است اهم وظایف آن، برنامه ریزی و نظارت بر تهیه بودجه سالیانه دانشگاه، تطابق برنامه با بودجه و اعتبارات، تلفیق بودجه پیشنهاد شده در قالب اهداف و خط مشی های دانشگاه می باشد.

عمده فعالیتهای دفتر به قرار زیر است:

  • برنامه ریزی راهبردی

برخی اهداف این بخش به شرح زیر است:

-تبدیل شدن به دانشگاه جامع اسلامی با تفکیک جنسیتی.

-توسعه نظریه های نوین علوم انسانی و مشارکت در تدوین سیاست ها و اسناد بالادستی نظام اسلامی.

جذب دانشجویان و اعضای هیأت علمی متعهد، دین مدار و توانمند.

-هدایت دانشجویان و اعضای هیأت علمی در جهت ایجاد صنایع مورد نیاز کشور از طریق کاربردی کردن نوآوری های علمی برجسته جهان.

-ایجاد اندیشکده ها وانجمن های دانشجویی به منظور پیاده سازی نظریه ها، فرهنگ سازی و جامعه پذیر نمودن افراد جامعه جهت نقش آف5رینی در ساختن تمدن نوین اسلامی.

برخی از اهداف آموزشی تعریف شده در برنامه ی راهبردی دانشگاه به قرار زیر است:

  • افزایش مقاطع و رشته های تحصیلی جهت تبدیل شدن به دانشگاه جامع اسلامی
  • جذب دانشجویان و اعضای هیأت علمی متخصص، دین مدار و متعهد
  • توسعه آموزش های کاربردی به منظور ایجاد صنایع مورد نیاز کشور
  • تحقق پروژه های بهبود

تدوین طرح جامع توسعه و ارتقای مؤسسه به دانشگاه

این مؤسسه به منظور تحقق چشم انداز خود و در جهت ارتقای مؤسسه و گسترش زمینه های فعالیت آن، برنامه هایی ازجمله توسعه تحصیلات تکمیلی، تأسیس شرکت های دانش بنیان، راه اندازی پارک علم و فناوری، ایجاد مراکز فرهنگی و ترویجی و تأسیس و گسترش پژوهشکده ها را به صورت طرح جامع تدوین نموده است. این طرح بر اساس اسناد و قوانین بالادستی، وضعیت محیطی و ظریفت های موجود مؤسسه و براساس مطالعات دقیق علمی در حال تدوین است.