مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی دانشگاه یکی از زیرمجموعه های معاونت آموزشی دانشگاه است که نظارت بر حسن اجرای مقررات، آئین نامه ها و شیوه نامه های آموزشی، بررسی مستمر فرآیندهای خدمات آموزشی و استفاده بهینه از مجموعه عوامل ارائه دهنده خدمات آموزشی اهمیت این مجموعه را دو چندان نموده است. تلاش این مدیریت و تمامی همکاران که در فرآیند ورود و خروج دانشجویان و دانش آموختگان از ابتدای ثبت نام، حین تحصیل و فراغت از تحصیل ایفای نقش می نمایند، حاکی از آن است که تمامی امور با دقت و حساسیت مضاعف انجام شود. امید است تلاش دست اندرکاران در خانواده بزرگ دانشگاه اهم  از عضو هیأت علمی، دانشجو و پرسنل دانشگاه منجر به اعتلای بیشتر سطح علمی، توسعه و تقویت تولید علم و افزایش سهم تولیدات علمی و تحقق فرهنگ و معارف اسلامی، تقویت فضایل اخلاقی و ارزشهای انقلاب اسلامی در کشور عزیزمان باشد.

به منظور توسعه علمی دانشگاه از نظر کمی و کبفی و تدوین طرح جامع آموزشی آن و نیز برای تحقق سیاست های بخش آموزش عالی برنامه چهارم و پنجم توسعه  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نوآوری و اصلاح آموزشی دانشگاه و نیز نهادینه کردن نظام برنامه ریزی درسی می باشد.

بخشی از شرح وظایف کمیسیون زیر می باشد:

  • بررسی پیشنهادهای دانشکدهها در زمینه ها و مسائل برنامه ریزی آموزشی
  • هماهنگ سازی امور برنامه ریزی آموزشی در دانشکده‌های مختلف(عناوین دروس، تعاریف، نوع درس و...)
  • هماهنگ سازی و تعامل بین دانشکده ها در خصوص ایجاد رشته های بین رشته ای
  • بررسی پیشنهاد ایجاد دانشکده ها و در صورت لزوم اصلاح و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط
  • بررسی ضرورت تأسیس، حذف یا ادغام دوره، متناسب با نیازهای کشور و توان علمی گروهها و امکانات دانشگاه