کارمندان

حوزه ریاست
۱۰۳ خانم دهقانی مسئول دفتر ریاست
۱۰۱ خانم فراهانی کارشناس دفتر ریاست
۱۰۶ آقای کرمی انتظامات
۱۰۷ خانم عقیلی نژاد دفتر تاریخ فلسفه
۱۰۸ ۴۴۳۲۰۶۵۱ فکس ریاست
۲۱۷ خانم کوهستانی کارشناس روابط عمومی
حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
۳۰۱ دکتر مهدی مفیدی معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی رئیس امور مالی
۵۰۲ دکتر محمد اکبریان مدیر آموزش
۴۰۴ دکتر حسام ورعی مدیر تحصیلات تکمیلی
۵۰۲ خانم کمانکش مسئول دفتر معاونت
۲۰۴ خانم شیرازی کارشناس آموزش
۲۰۶ خانم شکوهی کارشناس تحصیلات تکمیلی
۲۰۵ خانم مرادی کارشناس فارغ التحصیلی
حوزه معاونت پژوهشی و فناوری
۲۰۱ دکتر فاطمه اکبریان معاون پژوهشی و فناوری
۲۰۲ خانم زنگوئی مسئول دفتر معاونت
۳۰۴ آقای محمودی واحد انفورماتیک
۳۰۴ خانم شمسی واحد انفورماتیک
۳۰۶ خانم شکوهی کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی
۳۰۸ آقای بهرامجی کارشناسان آزمایشگاه عمران
۳۰۸ آقای بهرامچی کارشناس آزمایشگاه برق
۲۰۲ خانم زنگوئی مسئول کتابخانه
حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی
۴۰۴ دکتر حسام ورعی معاون فرهنگی و دانشجویی
۴۰۳ خانم بهرامچی مدیر فرهنگی و دانشجویی
۴۰۲ خانم تورانی مسئول دفتر معاونت
۴۰۲   کارشناس فرهنگی - دفتر مشاوره
حوزه معاونت پشتیبانی و منابع انسانی
۵۰۱ دکتر محمد اکبریان معاون پشتیبانی ومنابع انسانی
۵۰۵ خانم بهرامچی خزانه‌دار (مدیر مالی)
۵۰۲ خانم کمانکش مسئول دفتر معاونت پشتیبانی
۵۰۷ خانم امین صفار مدیر اداره رفاه
۵۰۳ آقای ترابی کارشناس امور اداری
۴۱۹ خانم محمدی مدیر امور عمومی
۵۰۵ آقای بختیاری کارشناس مالی
۵۰۶ خانم گنجی دوست کارشناس مالی
۴۰۸ آقای ساکی تأسیسات
۵۰۸ خانم اشترانی آبدارخانه
دانشکده ها
۲۰۷ دکتر یوسف فضیلت دفتر دانشکده علوم انسانی
۲۱۰ خانم شرعی کارشناس دانشکده علوم انسانی
۲۰۹ خانم امین صفار کارشناس دانشکده علوم انسانی
۳۰۱ دکتر مهدی مفیدی دفتر دانشکده فنی و مهندسی
۲۱۵ خانم یوسفی کارشناس دانشکده فنی و مهندسی
۲۱۶ خانم موسویان کارشناس دانشکده فنی و مهندسی
۲۱۱ دکتر سمیه عرب زاده دفتر دانشکده علوم پایه
۳۰۲ خانم براتی کارشناس دانشکده علوم پایه