تحصیلات تکمیلی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مؤسسه ، با پیروی از رویکرد پرورش دانشجویانی که ضمن تسلط بر قلمرو رشته تحصیلی خود، انسان هایی متعهد نسبت به جامعه خود و شهروندانی رشید، مؤمن و متخلق باشند، هدف ها و برنامه های خود را در چارچوب استانداردهای جهانی آموزش تنظیم کرده است.برنامه ها و فعالیت های حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی وسیع و دربردارنده نسبت بالایی از محورهای فعالیت مؤسسه است. این حوزه وظیفه سازماندهی، هماهنگی ونظارت برعملکرد گروه های آموزشی و دانشکده ها را برعهده دارد، ارزیابی و نظارت بر عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی، طراحی و اجرای برنامه های رشد و ارتقای  اعضای هیأت علمی، بازنگری و اصلاح برنامه درسی؛ برنامه ریزی توسعه رشته های تحصیلی، شناسایی خوشه‌بندی و حمایت از دانشجویان استعداد درخشان، طراحی دوره تحصیلی، تولید محتوا و اجرای برنامه های آموزش الکترونیکی، مدیریت خدمات آموزشی،مرکز آموزش های آزاد و مجازی، نیز از جمله وظایف دیگر حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی است. دبیرخانه های هیأت ممیزه واجرایی جذب مؤسسه نیز در حوزه این معاونت مستقر است.