کارمندان

حوزه ریاست

101

آقای رجبی

مسئول دفتر ریاست

103

خانم دهقانی

کارشناس دفتر ریاست

104

خانم آقایی

کارشناس دفتر ریاست

105

خانم فرزانه نیا

کارشناس دفتر ریاست

106

خانم خلجی

انتظامات

106

آقای سلطانی

انتظامات

107

خانم بالادست

دفتر تاریخ فلسفه

10۸ ۴۴۳۲۰۶۵۱

فکس ریاست

۲۰۷

خانم پیروی

کارشناس روابط عمومی

۴۰۷ خانم سلمانی

مسئول دفتر روابط عمومی

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

201

دکتر مهدی مفیدی

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

501

دکتر محمد اکبریان

مدیر آموزش

502

خانم کمانکش

مسئول­ دفتر معاونت

۲۱۷

خانم تاشگر

مسئول ­دفتر معاونت

201

دکتر توفیقی

مدیر تحصیلات تکمیلی

20۴

خانم  عمویی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

۲۰۵ خانم  کرمی کارشناس فارغ التحصیلی

۲۰۶

خانم  مرادی

کارشناس خدمات آموزشی

۲۰۶

خانم  احمدوند

کارشناس خدمات آموزشی

حوزه معاونت پژوهشی و فناوری

302

خانم دکتر اکبریان

معاون پژوهشی و فناوری

105

خانم فرزانه نیا

مسئول ­دفتر معاونت

303

آقای محمودی

واحد انفورماتیک

304

خانم نوروزی

واحد انفورماتیک

۲۱۷

خانم تاشگر

کارشناس وب سایت

305

آقای بهرامی

کارشناس امور کلاسها

306

آقای به گزین

کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی

204

خانم شیرازی

دفتر آزمایشگاه

308

آقای بهرامجی

کارشناسان آزمایشگاه عمران

308

آقای صیرفی

کارشناس آزمایشگاه برق

309

خانم صابری

مسئول کتابخانه

حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی

404

خانم دکتر میررحیمی

معاون فرهنگی و دانشجویی

403

خانم بهرامچی

مدیر فرهنگی و دانشجویی

402

خانم اکبری

مسئول دفتر معاونت

401

خانم رمضانی

کارشناس فرهنگی

401

خانم مداح زاده

کارشناس فرهنگی

401

خانم داستانی

دفتر مشاوره

حوزه معاونت پشتیبانی و منابع انسانی

50۱

دکتر محمد اکبریان

معاون پشتیبانی ومنابع ­انسانی

50۲

خانم کمانکش

مسئول دفتر معاونت

503

آقای ترابی

کارشناس امور اداری

419

خانم محمدی

مدیر امور عمومی

505

آقای بختیاری

کارشناس مالی

506

خانم گنجی دوست

کارشناس مالی

408

آقای میری

تأسیسات

508

خانم اشترانی

آبدارخانه

دانشکده ها

207

دکتر فضیلت

دفتر دانشکده علوم انسانی

209

خانم زنگویی

کارشناس دانشکده علوم انسانی

210

خانم حیدرپور

کارشناس دانشکده علوم انسانی

212

آقای دکتر مفیدی

دفتر دانشکده فنی و مهندسی

215

خانم چهاردولی

کارشناس دانشکده فنی و منهدسی

216

خانم نوعی

کارشناس دانشکده فنی و مهندسی

۲۱۱ خانم دکتر عرب زاده

دفتر دانشکده علوم پایه

219

خانم براتی

کارشناس دانشکده علوم پایه