کارمندان

حوزه ریاست
101 آقای رجبی مسئول دفتر ریاست
103 خانم دهقانی کارشناس دفتر ریاست
۲۰۲ خانم فرزانه نیا کارشناس دفتر ریاست
106 خانم جداری انتظامات
106 آقای کرمی انتظامات
107 خانم بالادست دفتر تاریخ فلسفه
۱۰۸ ۴۴۳۲۰۶۵۱ فکس ریاست
۲۰۷ خانم پیروی کارشناس روابط عمومی
حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
201 دکتر مهدی مفیدی معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی     رئیس امور مالی
502 دکتر محمد اکبریان مدیر آموزش
201 دکتر حسام ورعی مدیر تحصیلات تکمیلی
502 خانم کمانکش مسئول­ دفتر معاونت
206 خانم شیرازی کارشناس آموزش
۲۰۴ خانم احمدوند کارشناس تحصیلات تکمیلی
۲۰۵ خانم کرمی کارشناس فارغ التحصیلی
۲۰۶ خانم مرادی کارشناس خدمات آموزشی
حوزه معاونت پژوهشی و فناوری
302  دکتر فاطمه اکبریان معاون پژوهشی و فناوری
105 خانم فرزانه نیا مسئول دفتر معاونت
304 آقای محمودی واحد انفورماتیک
304 خانم نوروزی واحد انفورماتیک
305 آقای بهرامی کارشناس امور کلاسها
306 خانم شکوهی کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی
308 آقای بهرامجی کارشناسان آزمایشگاه عمران
308 آقای بهرامچی کارشناس آزمایشگاه برق
309   مسئول کتابخانه
حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی
404  دکتر فاطمه میررحیمی معاون فرهنگی و دانشجویی
403 خانم بهرامچی مدیر فرهنگی و دانشجویی
402   مسئول دفتر معاونت
401   کارشناس فرهنگی - دفتر مشاوره
حوزه معاونت پشتیبانی و منابع انسانی
۵۰۱ دکتر محمد اکبریان معاون پشتیبانی ومنابع انسانی
۵۰۵ خانم بهرامچی خزانه‌دار (مدیر مالی)
۵۰۲ خانم کمانکش مسئول دفتر معاونت پشتیبانی
۵۰۷ خانم امین صفار مدیر اداره رفاه
503 آقای ترابی کارشناس امور اداری
419 خانم محمدی مدیر امور عمومی
505 آقای بختیاری کارشناس مالی
506 خانم گنجی دوست کارشناس مالی
408 آقای ساکی تأسیسات
508 خانم اشترانی آبدارخانه
دانشکده ها
207 دکتر یوسف فضیلت دفتر دانشکده علوم انسانی
209 خانم شرعی کارشناس دانشکده علوم انسانی
212  دکتر مهدی مفیدی دفتر دانشکده فنی و مهندسی
215 خانم نوعی کارشناس دانشکده فنی و منهدسی
۲۱۱  دکتر  سمیه عرب زاده دفتر دانشکده علوم پایه
219 خانم براتی کارشناس دانشکده علوم پایه