دفتر طرح و برنامه

دفتر طرح و برنامه یکی از مدیریت های تابعه حوزه ریاست دانشگاه است که اهم وظایف آن، برنامه ریزی و نظارت بر تهیه بودجه سالیانه دانشگاه، تطابق برنامه با بودجه و اعتبارات، تلفیق بودجه پیشنهاد شده در قالب اهداف و خط مشی های دانشگاه، می باشد.