ریاست مؤسسه آموزش عالی آل طه

 ریاست مؤسسه آموزش عالی آل طه:   جناب آقای دکتر ابوالحسن غفاری