ریاست مؤسسه آموزش عالی آل طه

 ریاست مؤسسه آموزش عالی آل طه:   سرکار خانم دکتر فاطمه اکبریان