گروه های آموزشی

- گروه برق

  • مخابرات
  • الکترونیک

-گروه کامپیوتر

- گروه صنایع