دفتر جذب و گزینش

وظایف و اختیارات:

 • شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروه‌های آموزشی و پژوهشی
 • مدیریت فرایند فراخوان جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه
 • تصمیم‌گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیأت علمی در چارچوب آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه
 • اعلام نظر درخصوص جذب اعضای هیأت علمی متقاضی استخدام در دانشگاه از لحاظ توانایی‌های علمی و صلاحیت عمومی
 • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیأت علمی
 • ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به حوزه ریاست و هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم

مراحل جذب اعضای هیات علمی

فراخوان عمومی برای استخدام اعضای هیأت علمی دو بار در سال و در ماه‌های شهریور و بهمن از طریق وب سایت وزارت علوم (سامانه نور رضوی) به صورت متمرکز انجام خواهد شد. مراحل جذب به شرح زیر می باشد:

 • دریافت و جمع‌آوری درخواست متقاضیان
 • بررسی اولیه پرونده متقاضیان با نظر هیأت اجرایی جذب
 • تشکیل و تکمیل پرونده برای متقاضیان دارای شرایط اولیه و ارسال به کمیته‌های بررسی توانایی‌‌های علمی و صلاحیت عمومی
 • نتیجه بررسی صلاحیت عمومی و علمی در دانشگاه
 • اتخاذ تصمیم در هیأت اجرایی جذب دانشگاه
 • ارسال خلاصه پرونده متقاضیانی که در هیأت اجرایی جذب دانشگاه مورد تأیید قرار گرفته به دبیرخانه هیأت مرکزی جذب وزارت علوم
 • اتخاذ تصمیم نهایی توسط هیأت مرکزی جذب وزارت علوم
 • اعلام نتیجه نهایی توسط دانشگاه به متقاضی

مدیر دفتر جذب : آقای دکتر حسام ورعی

کارشناس دفتر جذب : آقای مهندس مهرداد رجبی