معاونت اداری مالی

معاونت اداری مالی

حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه که بزرگترین حوزه معاونت در دانشگاه می‌باشد از اداره کل مالی، اداره کل منابع انسانی و امور رفاهی، اداره کل طرح‌های عمرانی و پشتیبانی، دفترحقوقی تشکیل شده است. این حوزه انجام کلیه امور مالی، اداری و مدیریت منابع انسانی، امور حقوقی، طرحهای عمرانی، امور رفاهی اعضای هیأت علمی و کارکنان، امور خدماتی و پشتیبانی، حفظ و حراست از اموال دانشگاه، تامین و نگهداری فضاهای کالبدی متناسب با برنامه‌های توسعه و حفاظت از دانشگاه را بر عهده دارد.

اداره کل مالی

اداره کل مالی مسئول انجام کلیه امور مالی دانشگاه در چارچوب اعتبارات مصوب می‌باشد و کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌ها درحوزه مالی قرار می‌گیرد که با تعدادی حساب مستقل شامل حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه‌ای، حساب مستقل وجوه اعتبارات جاری، حساب مستقل وجوه تملک دارائی‌های سرمایه‌ای، حساب مستقل وجوه اعتبارات اختصاصی، حساب مستقل وجوه سپرده، حساب مستقل وجوه بازنشستگی، حساب مستقل وجوه سایر منابع و حساب مستقل وجوه هدایا و کمک‌های مردمی این وظایف را انجام می‌دهد.

برخی از وظایف این مدیریت به شرح زیر است:

  • اعمال نظارت مالی با رعایت قوانین ومقررات مربوط مفاد آئین نامه مالی ومعاملاتی و مصوبات هیات امناء؛
  • نگهداری حساب‌ها و تنظیم گزارش‌های مالی ونظارت بر حفظ اسناد مالی؛
  • وصول درآمد‌های عمومی و اختصاصی دانشگاه و تنظیم حساب‌های دریافتی و پرداختی دانشگاه؛
  • عملیات وصول کلیه منابع مالی دانشگاه از خزانه و سایر منابع تأمین کننده اعتبار و پرداخت آن در چار چوب قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و آئین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاه‌ها؛
  • انجام کلیه امورمالی دانشگاه بر اساس قوانین و ضوابط مالی و نظارت بر مصرف اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از هزینه.