مدیریت امور آزمایشگاه ها و کارگاه ها

بازنگری ادواری آئین نامه های مربوط با توجه به پیشنهادها و نیازهای جدید

بررسی تقاضای خرید وسایل آزمایشگاهی و اقدام لازم برای تهیه آن ها

بررسی نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی اعضای هیات علمی و پیگیری تصویب آن ها در شورای پژوهشی و فراهم سازی امکان اجرای آن ها

بررسی برنامه های ساخت تجهیزات آزمایشگاهی ارائه شده به وسیله اعضای هیات علمی، پیگیری تصویب و فراهم سازی امکان اجرای آن ها

نظارت بر آزمایشگاه های دانشگاه و نحوه استفاده صحیح از وسایل و تجهیزات آزمایشگاه

اقدام لازم در زمینه تعمیر و نگهداری وسایل آزمایشگاهی

نظارت و تجهیز آزمایشگاه های دانشگاه از نظر ایمنی، بهداشت و محیط زیست بر اساس مصوبات شورای ایمنی دانشگاه

انجام امور مربوط به ثبت سفارشات، انجام تشریفات گمرکی بابت ترخیص تجهیزات

انجام سایر امور محوله از سوی معاونت پژوهشی و فناوری و ریاست دانشگاه


مدیریت امور آزمایشگاه ها و کارگاه ها

دکتر محمد اکبریان