اعضای هیأت علمی

 

عکس

ایمیل

رتبه علمی

رشته

نام و نام خانوادگی

 

Varaee.hesam@aletaha.ac.ir

استادیار

عمران-سازه

حسام ورعی

 

tofighi.edu@gmail.com

استادیار

عمران – آب 

محمد علی توفیقی

 

 

استادیار

عمران - مدیریت ساخت

محمد جعفری فشارکی

 

 

 

استادیار

عمران – آب

پژمان طاهری

 

 

مربی

عمران – آب

محمد اکبریان