سرفصل و چارت‌ رشته ها

گروه عمران

کارشناسی ارشد 

مهندسی عمران –سازه

مهندسی عمران – زلزله

کارشناسی

مهندسی عمران – عمران

 کارشناسی ناپیوسته 

کارشناسی ناپیوسته

کاردانی

کاردانی عمران


گروه برق

کارشناسی ارشد 

کارشناسی ارشد برق

کارشناسی

کارشناسی برق

کارشناسی ناپیوسته 

الکترونیک

کارشناسی ناپیوسته

مخابرات

کاردانی

مخابرات

کاردانی

الکترونیک


گروه صنایع

 ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ