مریم صارمی

مریم صارمی

علوم انسانی/ اقتصاد

 

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکتری:

سوابق آموزشی:

سوابق پژوهشی:

سوابق اجرائی: