مصباح الدین سلامی

مصباح الدین سلامی

فنی مهندسی / صنایع

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی: صنایع مهندسی- دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی ارشد:صنایع مهندسی- دانشگاه فردوسی مشهد

دکتری: صنایع مهندسی- دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق آموزشی:

سوابق پژوهشی:

سوابق اجرائی: