مدیریت تشکیلات و بهبود روش‌ها

از آنجایی که سازمان ها، بخصوص دانشگاه ها به عنوان سیستم های باز، به طور دایم در تعامل با محیط قرار دارند. این تعامل برای دانشگاهها بسیار مهم و حیاتی می باشد و آن را تحت تأثیر مسایل پیرامون قرار  می دهد. از سوی دیگر، محیط فرا روی دانشگاه، محیطی متغیر و در حال تحول است به طوری که نیاز به بازنگری در تمامی ابعاد سازمانی از قبیل ساختار، اهداف، وظایف، مجموعه قوانین و مقررات، سیستم ها و روش های انجام کار، امری اجتناب ناپذیر است. ضرورت و اهمیت این بازنگری در حدی است که می بایست آن را دایمی تلقی نمود و با شناخت و تجزیه و تحلیل مقتضیات، پارامترهای درونی خود را با آن تطبیق داد و از فرصت های پیش رو به بهترین نحو ممکن استفاده کرد. این مهم در مدیریت تشکیلات و بهبود روشهای دانشگاه با مطالعه، بررسی و طراحی روش های صحیح انجام کار، مهندسی مجدد یا عارضه یابی سازمان، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات، دریافت پیشنهادهای سازنده و مفید و بکار بستن آن، ارئه آموزشهای جامع و مدون و به روز به کارکنان همزمان با توجه به کرامت و جایگاه محوری سرمایه های انسانی در توسعه مدیریت اسلامی و استقرار اتوماسیون اداری معنا پیدا می کند.

شرح وظایف مدیریت تشکیلات و بهبود روشها

 • بررسی و پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و اصلاح پست های سازمانی و ارائه جهت تصویب هیئت رئیسه دانشگاه .

 •  تدوین، تجزیه و تحلیل روشهای انجام کار، مراحل انجام کار و ... جهت بهینه سازی سیستم اداری و  پرسنلی دانشگاه و ارائه به مراجع مربوط.

 •  تجزیه و تحلیل و مطالعه مداوم و مستمر بر تشکیلات تفصیلی دانشگاه  به منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف میان واحدها و جلوگیری از تداخل وظایف. تدوین و اصلاح آیین نامه های اداری و پرسنلی جهت بهبود امور با همکاری مدیریت های ذیربط.

 •  برنامه ریزی نیروی انسانی با همکاری مدیریت امور اداری.

 •  نظارت بر انجام امور تشکیلاتی و پیشنهاد در مورد حذف یا ایجاد پستهای سازمانی و ارائه آن به هیأت اجرایی، کمیسیون دائمی هیأت امناء و هیأت امناء.

 • بررسی و نظارت در تهیه و تنظیم فرم ها و مهرها به منظور ایجاد هماهنگی و استاندارد کردن آنها.

 •  تهیه شرح وظایف واحدهای و پستهای سازمانی.

 • نظارت بر برنامه ریزی آموزشی و ارائه دوره های لازم جهت ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان.

 •  نظارت و اعلام نظر در مورد دوره های آموزشی کوتاه مدت و انطباق آن با طرح های طبقه بندی مشاغل کارکنان .

 •  نظارت و اعلام نظر در مورد دوره های آموزشی بلند مدت کارکنان .

 •  نظارت بر تهیه و تنظیم نشریات مرتبط با آموزش کارکنان .

 •  تهیه گزارش عملکرد سالیانه دانشگاه.

 • جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز جاری دانشگاه و طبقه بندی آنها و نیز ارائه گزارشهای آماری لازم.

 • نظارت بر طراحی و تهیه بانک اطلاعات مدیریت تشکیلات و بهبود روشها  و تحول اداری

 • نظارت بر انجام امور مکانیزه شدن سیستم معاونت اداری و مالی .

 • شرکت در جلسات شورا مدیران، کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، کمیسیون بهره وری و تحول اداری، هیأت اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیأت علمی ، شورای بررسی و پذیرش پیشنهادها، شورای سیاستگذاری طرح تکریم ارباب رجوع و سایر جلسات مرتبط.

 •  طراحی و تدوین به مسیر ارتقاء شغلی کارکنان  و ارائه به مراجع ذیصلاح.

 •  انجام امور مربوط به سیستم تکریم ارباب رجوع .

 •  انجام امور مربوط به سیستم پذیرش و بررسی پیشنهادها.

 •  نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تحت سرپرستی.

 •  سرپرستی دبیرخانه کمیسیون بهره وری و تحول اداری و شورای پذیرش و بررسی پیشنهادها .