مدیریت امور مالی

شرح وظایف مدیریت امور مالی

 • هدایت و ایجادهماهنگی بین فعالیتهای اداری و تنظیم برنامه کار ادارات تابعه مدیریت مالی.

 • تنظیم و نگهداری دفاتر بانک و ثبت صورت حسابهای واصله از بانک.

 • صدور برگه های محاسباتی .

 • تنظیم اسناد فوق العاده مزایا و سایر هزینه ها.

 • همکاری مستقیم با مدیریت بودجه و تشکیلات جهت هماهنگی امور مربوط به تدوین بودجه های جاری و عمرانی دانشگاه .

 • ایجاد یک سیستم اطلاعاتی مالی جهت کنترل بهتر فعالیت های مالی دانشگاه و دسترسی سریع با این گونه اطلاعات برای ارائه به واحدهای ذیربط و مقامات بالاتر.

 • ثبت و نگهداری دفاتر روزنامه کل و معین و کنترل دفاتر معین از طریق دفتر کل.

 • تنظیم و نگهداری حسابهای دانشگاه.

 • تنظیم حسابهای بانکی مربوط به اعتبارات ارزی.

 • نظارت دقیق و تشکیل حسابداری اموال ،انبارگردان با کمک تدارکات ،مناقصات و مزایده ها .

 • کامپیوتری کردن صورت اموال.

 • حسابداری اموال به منظور کنترل موجودیها،خرید کالا بر اساس نیاز و درخواست واحدها.

 • تهیه و تنظیم لیست دفاتر اموال دانشگاه اعم ازمنقول و غیر منقول.

 • تفکیک اسناد هزینه ماهانه برای ارسال نسخ لازم به دیوان محاسبات و همچنین نگهداری یک نسخه از اسناد و مدارک در بایگانی.

 • ثبت و ضبط برگه های محاسباتی حسابهای عمومی و اختصاصی و تهیه صورتهای لازم.

 • تهیه صورتهای مالی و تهیه کاربرگ ،تراز آزمایشی و تراز نهایی.

 • تهیه گزاشهای لازم در مورد اموال و ارسال آن به مقامات بالاتر در صورت درخواست آنها.

 • تهیه و تنظیم نگهداری حساب اموال هر واحد با مشخصات کامل.

 • تامین و تعهد اعتبار و ثبت تعهدات برای هزینه ها بر اساس بودجه مصوب و انجام اقدامات لازم جهت افتتاح اعتبارات اسنادی.

 • پیش بینی لازم در تعمیر و نگهداری وسایل و اموال قابل تعمیر.

 • تنظیم حسابهای نهایی دانشگاه و تهیه لایحه تفریغ بودجه سال دانشگاه و ارسال آن به دیوان محاسبات.

 • جمع آوری اموال اسقاطی و به مزایده گذاشتی با نظارت ذیحساب ،معاون اداری و مالی و گروه حقوقی و مسئولین دیگر در صورت ضرورت .

 • رسیدگی به مدارک وصول درآمدهای دانشگاه .

 • کنترل اموال کلیه واحدها به روش استفاده از برچسب و تهیه لیست اموال هر واحد و نصب آن در هر اتاق.

 • رسیدگی به اسناد هزینه به منظور ایجاد سیستم کنترل داخلی در امور مالی دانشگاه.

 • رسیدگی به اسناد و لیست های حقوقی و مزایای کارکنان از لحاظ انطباق با مقررات موضوعه.

 • رسیدگی به کلیه اسناد مالی دانشگاه.

 • تنظیم انواع دفاتر از قبیل: دفتر روزنامه کل، اعتبارات و تهیه صورتهای مالی، ترازنامه ها و ... برحسب برنامه فصول و مواد هزینه به منظور کنترل اعتبارات دانشگاه.

 • تطابق اسناد هزینه با موارد کدبندی،مواد و ریز مواد بر طبق مقررات و آئین نامه وضع شده از قبل.

 • تهیه گزارش احتمالی در مورد تخلفات به مقامات ذیصلاح.

 • تطابق اسناد هزینه با بودجه مصوب دانشگاه.

 • تهیه و تنظیم گزارشهای لازم مالی جهت ارایه به مقام بالاتر.

 • تنظیم اسناد و دفاتر پیش پرداخت ،تنخواه گردان ،علی الحساب و رسیدگی به اموربانکی آن.

 • تهیه گزارش از کیفیت و کمیت اعتبارات ایجادشده و ارسال سریع و به موقع آن به مقامات مافوق.

 • تهیه صورت عملکرد های هزینه های جاری در قالب برنامه و شرح مواد و هزینه های عمران و غیره.

 • منظور نمودن هزینه های قطعی کلیه تعهدات در طی سال مالی.

 • تنظیم حواله ارزی

 • تهیه و صدور حواله اعتبارات.

 • تنظیم و نگهداری دفاتر اعتبارات بر حسب برنامه ها و فصول و مواد هزینه.

 • وصول درآمدهای دانشگاه.

 • انجام امور بانکی و نقدی و اسنادی ،اوراق بهادار،سپرده ها.رسیدگی و کنترل دفاتر بانکی.

 • نگهداری سقف بودجه مصوب و تفصیلی دانشگاه برحسب اعتبارات برنامه ای واحد استفاده کننده.

 • وصول وجه اعتبارات برای هزینه های مستمر و غیرمستمرطبق مقررات خزانه.

 •  انجام امور مربوط به وامهای دریافتی کارکنان و واریز آنها

 • محاسبه حقوق و مزایای کارکنان شاغل در دانشگاه و پرداخت آن.

 • صدور چک و حواله های بانکی.

 • تنظیم حسابهای دریافتی و پرداختی دانشگاه ازقبیل سپرده ها،ضمانت نامه ها،پیش پرداختها ،علی الحسابها و دریافت و پرداخت دیون و غیره.

 •  درخواست وجه و وصول اعتبارات از خزانه داری کل.

 • انجام کلیه پرداختها و دریافتها برطبق ضوابط و مقررات.