گروه عمران

مجموعه مهندسی عمران یا رشته عمران یکی از رشته های پر اهمیت و جذاب در مجموعه رشته های آزمون سراسری است که داوطلب در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی می تواند آن را انتخاب کند. پیشرفت سریع جوامع و نیازهای روز افزون آنها به انجام طرحهای مختلف عمرانی از یک طرف و رشد و توسعه علوم مختلف از طرف دیگر، ایجاب می نماید تا با یک برنامه ریزی صحیح و همه جانبه و پرورش استعدادهای جوان و نیز استفاده بهینه از ابزار و امکانات موجود در جامعه ، گامی بلند در جهت ترقی و تعالی جامعه برداشته شود. بدین منظور در آزمون سراسری، مجموعه این رشته در مقاطع کارشناسی وکاردانی، ارائه می گردد. 

معرفی گرایشهای مختلف
در این قسمت به معرفی گرایشهای مختلف این رشته  در موسسه آموزش عالی آل طه می پردازیم : 
 

کاردانی :

کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان 

 کارشناسی پیوسته :
مهندسی عمران – عمران 

کارشناسی ناپیوسته :

کارشناسی ناپیوسته  مهندسی عمران ـ عمران

کارشناسی ناپیوسته  مهندسی عمران ـ اجرائی

 کارشناسی ارشد :

مهندسی عمران – زلزله

مهندسی عمران – سازه

مهندسی عمران – مدیریت ساخت

مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی

مهندسی عمران – آب