درخواست پست الکترونیکی

دانشجویان ارشدی که متقاضی دریافت پست الکترونیکی داخلی دانشگاه می باشند، ابتدا فرم ذیل را پرینت گرفته و بعد از تکمیل آن به واحد انفورماتیک دانشگاه مراجعه نمایند.جهت دریافت فایل کلیک کنید.