ارتباط با ما

معاونت پژوهشی و فناوری

آدرس: مؤسسه آموزش عالی آل طه، معاونت پژوهشی و فناوری

تلفن: ۴۴۳۵۸۲۰۱ -۰۲۱  داخلی ۲۰۲