مدیران گروه

گروه حقوق:دکتر مالک رحمتی-۴۴۳۲۰۶۴۷ الی ۹ داخلی ۲۰۷. ایمیل :malek.rahmati@gmail.com.

 گروه معارف و دروس عمومی:دکتر یوسف فضیلت - ۴۴۳۲۰۶۴۷ الی ۹ داخلی ۲۰۷. ایمیل :youseffazilat@gmail.com.

 گروه علوم قرآن و حدیث: دکتر یوسف فضیلت - ۴۴۳۲۰۶۴۷ الی ۹ داخلی ۲۰۷. ایمیل :youseffazilat@gmail.com.

گروه زبان: دکتر حامده راستایی-۴۴۳۲۰۶۴۷ الی ۹  داخلی۲۰۷. ایمیل : hamedehrastaei@gmail.com.