اولین وبینار بین المللی دانشکده مهندسی عمران و حمل و نقل دانشگاه اصفهان با عنوان "Vibration and Dynamics"برگزار می گردد.

تعداد بازدید:۲۲۲
اولین وبینار بین المللی دانشکده مهندسی عمران و حمل و نقل دانشگاه اصفهان با عنوان "Vibration and Dynamics"برگزار می گردد.

اولین وبینار بین المللی دانشکده مهندسی عمران و حمل و نقل دانشگاه اصفهان با عنوان "Vibration and Dynamics"برگزار می گردد.

مشخصات و تاریخ برگزاری وبینار:

 

ردیف

عنوان

نام سخنران وکشور

تاریخ

ساعت  وآدرس وبسایت ورود

1

Recent advances on the 
noise and vibration
simulations in railway

1. Dr. Pedro
Alves Costa,
Portugal

2. Dr.
Mohammad
Hossein
Esmaeili, Iran

پنجشنبه 14 اسفند1399

از دوازده و سی دقیقه تا پانزده
https://live.pentaserver.ir/rah /
ahan

2

Dynamic diagnosis of
structures using a modal
hammer and a dynamic
inertance function

Prof. Arkadiusz
Kwiecien,
Poland

شنبه 16 اسفند
1399

از هجده تا بیست و سی دقیقه

https://meeting.ui.ac.ir/ch/cet

3

Structural assessment of 
historic towers: the keyrole
of operational
modal analysis

Prof. Antonella
Saisi, Italy

یکشنبه 17 اسفند

1399

از هجده تا بیست و سی دقیقه

https://meeting.ui.ac.ir/ch/cet

 


( ۱ )