دفترهمکاری‌های علمی و بین‌المللی

  • عقد تفاهم نامه با FHM

  • اعلام آمادگی جهت همکاریهای بین المللی و مشترک بین آل طه، سازمان مدیریت صنعتی و یکی از دانشگاه های مطرح فرانسه در زمینه مدیریت

  • اعلام آمادگی جهت عقد تفاهم و همکاری در تعریف پروژه های بین المللی بین دانشگاه آل طه، دانشگاه بین المللی چابهار و کشور چین

  • انجام مکاتبه با وزارت علوم جهت اخذ مجوز برگزاری دوره های مشترک بین المللی

  • رایزنی با سازمان منطقه آزاد پیگیری جهت انجام دوره های آموزشی بین المللی