دفتر‌حراست

واحد حراست از واحدهای تابعه حوزه ریاست می باشد. از زمان تشکیل دانشگاه آل طه، واحد حراست با هدف حفاظت و مواظبت از سلامت دانشگاه فعالیت خود را آغاز کرد. مدیر حراست تحت نظارت رئیس دانشگاه و با حکم حراست کل وزارت علوم منصوب و مشغول به فعالیت شدند.