ساختارسازمانی و معاونت ها

ریاست دانشگاه 

معاونت آموزشی (دکتر محمد اکبریان)

  • معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی (دکتر مهدی مفیدی)
  • مدیر تحصیلات تکمیلی (دکتر حسام ورعی)

معاونت پژوهشی (دکتر فاطمه اکبریان)

معاونت دانشجویی و فرهنگی (دکتر حسام ورعی)

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی (دکتر محمد اکبریان)