سرفصل و چارت رشته های درسی

«سرفصل و چارت رشته های درسی»

 

دانشکده فنی و مهندسی
مقطع رشته سال ورود
کاردانی علمی‌کاربردی مخابرات-ارتباطات داده ها -
کاردانی علمی کاربردی-نرم افزار کامپیوتر -
کاردانی فنی برق-الکترونیک -
کاردانی فنی برق- قدرت -
کارشناسی مهندسی برق ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک -
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک -
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق-شبکه های انتقال وتوزیع -
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش انتقال -
کارشناسی مهندسی صنایع ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷
کارشناسی مهندسی صنایع ۱۳۹۸ به بعد
کارشناسی مهندسی عمران ۱۳۹۸ به بعد
کارشناسی مهندسی معماری -
کارشناسی کامپیوتر ۱۳۹۹
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر -

 

دانشکده علوم انسانی
مقطع رشته سال ورود
کارشناسی حقوق -
کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق جزا و جرم شناسی -
کارشناسی روانشناسی -
کارشناسی علوم تربیتی -
کارشناسی علوم قرآن و حدیث -
کارشناسی فلسفه و حکمت اسلامی -
کارشناسی مدیریت بازرگانی  
کارشناسی مدیریت صنعتی  

 

دانشکده علوم پایه
مقطع رشته سال ورود
کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷
کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی ۱۳۹۸ به بعد
کارشناسی زیست فناوری ۱۳۹۸ به بعد
کارشناسی ارشد ناپیوسته ژنتیک -
کارشناسی میکروبیولوژی -
کاردانی آمار -