گروه عمران

مجموعه مهندسی عمران یا رشته عمران یکی از رشته های پر اهمیت و جذاب در مجموعه رشته های آزمون سراسری است که داوطلب در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی می تواند آن را انتخاب کند. پیشرفت سریع جوامع و نیازهای روز افزون آنها به انجام طرحهای مختلف عمرانی از یک طرف و رشد و توسعه علوم مختلف از طرف دیگر، ایجاب می نماید تا با یک برنامه ریزی صحیح و همه جانبه و پرورش استعدادهای جوان و نیز استفاده بهینه از ابزار و امکانات موجود در جامعه ، گامی بلند در جهت ترقی و تعالی جامعه برداشته شود. بدین منظور در آزمون سراسری، مجموعه این رشته در مقاطع کارشناسی وکاردانی، ارائه می گردد. 

 گرایشهای مختلف

کاردانی :

  • کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان 

 کارشناسی پیوسته :

  • مهندسی عمران – عمران 

کارشناسی ناپیوسته :

  • کارشناسی ناپیوسته  مهندسی عمران ـ عمران
  • کارشناسی ناپیوسته  مهندسی عمران ـ اجرائی

 کارشناسی ارشد :

  • مهندسی عمران – زلزله
  • مهندسی عمران – سازه
  • مهندسی عمران – مدیریت ساخت
  • مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی
  • مهندسی عمران – آب