هسته های پژوهشی

 

 

هسته های پژوهشی دانشکده علوم انسانی

قرآن پژوهشی

مجری: یوسف فضیلت 

فلسفه پژوهی

مجری: حامده راستایی

هسته های پژوهشی دانشکده علوم پایه

 ژنتیک مولکولی بیماری ها

 مجری: فاطمه اکبریان

ژنتیک 

 مجری: سمیه عرب زاده

نانوبیوتکنولوژی

 مجری: سهامه محبی

 

 

 

هسته های پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی

 

هوش مصنوعی و مهندسی عمران

مجری: حسام ورعی  

 Knowledge Management System

مجری: کعبه یعقوبی